ฉัพพรรณรังสี

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2548

 

 

ฉัพพรรณรังสี แปลว่า รัศมี ๖ ประการ คือ

๑. นีล เขียวเหมือนดอกอัญชัน

๒. ปีต เหลืองเหมือนหรดาล

๓. โลหิต แดงเหมือนตะวันอ่อน

๔. โอทาต ขาวเหมือนแผ่นเงิน

๕. มัญเชฐ สีหงสบาทเหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่

๖. ประภัสสร เลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก

 

        เป็นที่รู้กันว่ารัศมีทั้ง ๖ นี้เปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา เพราะฉะนั้น จึงทรงงดงามและเป็นแรงดึงดูดให้เกิดศรัทธาในพระองค์แก่ผู้พบเห็น หากจะทรงต้องการให้ผู้ใดเห็นพระองค์โดยเฉพาะก็จะทรงฉายพระรัศมีนี้วาบไปถึงผู้นั้นเหมือนฉายไฟไปฉะนั้น

 

 Total Execution Time: 0.0010157823562622 Mins