คำอวยพรของเหล่าทวยเทพแก่เทวดาที่จะจุติ

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2558

คำอวยพรของเหล่าทวยเทพแก่เทวดาที่จะจุติ


เมื่อเหล่าทวยเทพรู้ว่ามีเทวดาจะจุติ จะพากันมาอวยพร 3 ประการคือ
1. เมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วขอให้ไปสู่สุคติ หมายถึงได้ไปบังเกิดเป็นมนุษย์
2. ขอให้ได้ลาภ หมายถึง เป็นผู้มีศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมที่พระตถาคตประกาศแล้ว
3. ขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดี หมายถึง เป็นผู้ละเว้นกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กระทำแต่กุศลกรรมทั้งให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา รักษาศรัทธาให้มั่นคงตลอดชีวิตเทวดาเหล่าใดได้พร ทั้ง3ประการ ละจากอัตภาพมนุษย์แล้ว ก็จะได้กลับมาเป็นเทวดาอีก

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

 

 Total Execution Time: 0.0012994170188904 Mins