สิ่งที่น่าปรารถนา ๖ อย่าง ได้มาด้วยบุญ

วันที่ 21 พย. พ.ศ.2558

สิ่งที่น่าปรารถนา ๖ อย่าง ได้มาด้วยบุญ

อายุํ อาโรคิยํ วณฺณํ      สคฺคํ อุจฺจากุลีนตํ
รติโย ปตฺถยนฺเตน          อุฬารา อปราปรา
อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ           ปุญฺญกิริยาสุ ปณฺฑิตา.

เมื่อปรารถนาอายุ ความไม่มีโรค วรรณ สวรรค์
ความเกิดในตระกูลสูง และความยินดีอย่างโอฬารต่อๆไป
พึงทำความไม่ประมาท บัญฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญ
ความไม่ประมาทในการทำบุญ

 

           # สํ.ส. ปฐมอัปปมาทสูตร ข้อ ๓๘๐, มจร. 

 Total Execution Time: 0.0012671828269958 Mins