ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคล

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2559

 

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคล

 

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคล

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ , ราชบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๘
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฯ

ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

 

 

 Total Execution Time: 0.0022350668907166 Mins