กัลยาณมิตรที่แท้จริง

วันที่ 18 มค. พ.ศ.2560

กัลยาณมิตรที่แท้จริง,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

กัลยาณมิตรที่แท้จริง

         

      กัลยาณมิตร หรือ ผู้นำบุญนั้น ไม่ใช่หมายถึง...ผู้ที่ไปเชิญชวนคนมาทำบุญเท่านั้น  

         

     แต่หมายถึง บุคคลนั้น จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่ชาวโลกด้วย  ทั้งความประพฤติ  ทางกาย วาจา ใจ ต้องอุดมไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา อย่างนี้จึงจะเรียกว่ากัลยาณมิตรอย่างแท้จริง

 

 

 

 

 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0010180354118347 Mins