นิพพาน

วันที่ 23 กค. พ.ศ.2561

นิพพาน
 

นิพพาน , dhammakaya , Dhammakaya Temple , Meditation , ธรรมกาย , วัดพระธรรมกาย , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) , พระผู้ปราบมาร , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , หลวงปู่สด , หลวงพ่อสด , ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกาย , ตามรอยพระมงคลเทพมุนี , วิสุทธิวาจา , ประวัติหลวงพ่อสด , ประวัติพระมงคลเทพมุนี , รวมพระธรรมเทศนา หลวงพ่อวัดปากน้ำ , สมาธิ , วิปัสสนา , สัมมาอะระหัง , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , วิสุทธิวาจา , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , คู่มือสมภาร , นิพพาน


     นิพพานเป็นอายตนะอันหนึ่ง  ซึ่งแตกต่างออกไปจากโลกายตนะและอายตนะทั้ง ๖ ทั้ง ๑๒ นั้น  เป็นอายตนะที่สูงกว่าวิเศษกว่าอายตนะอื่น  แต่ก็ทำหน้าที่ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  คือ  โลกายตนะทำหน้าที่ดึงดูดสัตว์โลกที่ยังมีความผูกพันอยู่กับโลกไว้  ไม่ให้พ้นไปจากโลกได้ 

     ส่วนอายตนะ คือ  ตา  หู  จมูก ลิ้น กาย ใจ  ที่ทำหน้าที่ดึงดูดรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธัมมารมณ์ ตามหน้าที่ของตน 

     และในทำนองเดียวกัน  อายตนะนิพพานก็มีหน้าที่ดึงดูดพระพุทธเจ้า  พระอรหันต์เข้าไปสู่อายตนะของตน 

     สถานอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเรียกว่า "อายตนะนิพพาน"

     ส่วนพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ในอายตนะนิพพานนั้น เราเรียกว่า "พระนิพพาน"

 

จากพระธรรมเทศนาย่อ "คู่มือสมภาร"
 

 Total Execution Time: 0.0014047861099243 Mins