ผลการปฏิบัติวัจจกุฎีวัตร

วันที่ 08 ธค. พ.ศ.2562

ผลการปฏิบัติวัจจกุฎีวัตร

พระกองร้อยเนื้อนาบุญ

 

               ปฏิบัติตามแบบแผนวัจจกุฎีวัตร ด้วยจิตที่ผ่องใส เบิกบาน มีสติ ไม่ประมาท เห็นคุณค่าและกระทำจนเป็นนิสัย

              ควรปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มพูนสติและสัมปชัญญะตลอดเวลา เราจะได้มีอารมณ์ที่ปีติ ปราโมทย์ แจ่มใส เบิกบาน มีโยนิโสมนสิการ  สุขภาพทางกายก็ดี ได้พิจารณาสังขารร่างกาย  ลดการกระทบกระทั่ง อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

              ส่งผลให้ใจใสได้ยาวนาน ใจอยู่กับเนื้อกับตัว ใจตั้งมั่น หยุดนิ่งที่ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จนกระทั่งเข้าถึงธรรมภายใน

พระสุชาติ ชิตวโช      พระธนัญชัย ญาณวิปุโล
พระสุเทพ รตนญาโณ       พระอาทิตย์ อิทฺธิภทฺโท
พระณฐาภพ ฐิตเวโท

 


             เข้าอย่างมีสติ รู้ตัว มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ รักษาความสะอาด อย่างประณีต ปลื้มในบุญที่ได้รักษาความสะอาด

             สังเกตรูปร่าง สี กลิ่น ของอุจจาระ ปัสสาวะ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ราดนํ้าให้สะอาด เช็ดให้แห้ง สำรวจความเรียบร้อยก่อนออกจากห้องนํ้า ตลอดเวลาที่เข้าห้องนํ้าให้ทำด้วยอารมณ์สบาย มีสติและตรึกระลึกถึง องค์พระไปด้วยใจที่ปลื้มๆ จะทำให้ใจใส

พระกฤษณะ กมโล      พระชะลอ ธมฺมสิริโก
พระทวีศักดิ์ อติโสตฺถิโก    พระกรกฎ มนุญโญ
พระประเสริฐ ฐานเสฎฺโฐ

 


               เมื่อวัตถุประสงค์ของการเข้าห้องนํ้าของเราไม่ใช่เพียงเข้า เพื่อปลดทุกข์ แต่ต้องการเข้าไปแล้ว เพื่อทำความสะอาดด้วย จึงทำให้เกิดความเป็นผู้ให้ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ต่อผู้ใช้ท่านถัดไป ใจก็ขยาย เกิดสุขจากความเป็นผู้ให้ จึงทำให้ใจใสใจสบาย

พระไชยสอน ธีรนนฺโท    พระศุภณัฐ อุตฺตมวีโร 

พระณัฐวีถ์ อธิวฑฺฒโน     พระสิธิชัย ชยสิทฺโธ 
                                 พระจักรชัย อุตฺตมชโย

 


เข้าห้องนํ้าอย่างไรให้ใจใส 
๑) มีสติอยู่กับตัว 
๒)ใจเย็น ไม่รีบร้อน
๓) เสร็จกิจแล้ว ทำให้สะอาดและแห้งเสมอ
๔) ถ้ามีเวลา ช่วยกันดูแล ภาพรวมของห้องนํ้าและบริเวณรอบ ๆ
๕) สังเกตอุจจาระ ปัสสาวะ เมื่อรู้ปัญหาแล้วแก้ไข ไม่ทำให้เกิดปัญหาจากสรีระ เมื่อไม่มีโรคก็ทำให้ใจใส

พระพ้ฒนพงศ์ ปภาวิชฺโช      พระประหยัด สุพฺพโต 
พระกิตติภูมิ สุทฺธวณฺโณ       พระชวลิต ชวปญฺโญ
                                       พระอัจพงษ์ คุณจนฺโท

        
 

พระนวกะ ๒    
        

             ก่อนเข้า-ออก ห้องส้วม หันมองสุขภัณฑ์ว่าสะอาดหรือไม่ ถ้าสกปรก ให้ทำความสะอาดก่อน พื้นแห้งหรือไม่ หลังจากการมาปรับใช้ทำให้รู้สึกปลื้มใจ เพราะเราได้ดูแลสมบัติพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้ฝึกนิสัย รักสะอาด ไม่ปล่อยผ่านแม้เรื่องเล็กน้อย มีความประณีตของใจมากขึ้น ใจเย็น เข้าใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น คนที่มาใช้ต่อจากเราจะรู้สึกเหมือนเป็นคนแรกเสมอ

พระอดิศร อติสฺสโร พระนวกะ ๒

 


          ทำความสะอาดอวัยวะให้สะอาด และสังเกตอุจจาระ-ปัสสาวะ ไม่ทิ้งวัสดุใดๆ ลงในโถ ราดนํ้า/กดชักโครก จนปราศจากสิ่งสกปรก ควํ่าขัน และเติมนํ้าในถังให้เรียบร้อย
เช็ดทำความสะอาดทั้งบนฝาและใต้ฝารองนั่ง รวมทั้งพื้นห้องนํ้า ให้สะอาดและแห้ง ได้ฝึกนิสัยรักความสะอาด ใจสบาย หมดกังวล และการสังเกตเพื่อสุขภาพ คลายความมัวเมาในความหนุ่มสาว ความสวยงาม ให้ไม่ประมาทในชีวิต มุ่งทำใจให้ใส

พระวรวิทย์ วชิโร พระนวกะ ๒

 

 

             ไม่ควรเหลือนํ้าไว้ในกระบอกชำระ เพื่อป้องกันยุงมาวางไข่กลายเป็นลูกนํ้าทำให้ต้องฆ่าสัตว์ผิดศีลข้อ ๑ การทำแบบนี้ ทำให้รู้จักเอาใจใส่ผู้อื่น แม้ว่าสัตว์เหล่านั้นจะเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย แต่ว่าสัตว์ทุกตัวเกิดมาบนโลกล้วนแล้วแต่รักชีวิตของตนเองทั้งนั้น เราไม่ควรเบียดเบียน ผู้อื่น และจะทำสิ่งใดก็ตามก็ต้องนึกถึงความเดือดร้อนต่อชีวิตผู้อื่นอันเกิดจากการกระทำของตนเอง

พระสห้ชชัย พลปณฺโญ พระนวกะ ๒

 

 

           การไม่รีบร้อนเข้า-ออก ห้องนํ้าเร็วเกินไป เป็นการสำรวมระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวเอง เช่น เดินชนสิ่งของ หรือลื่นหกล้ม

พระชนินทร์ เขมินฺโท พระนวกะ ๒

 


               การไม่รีบร้อนเข้า-ออก ห้องนํ้าเร็วเกินไป ทำให้ผมใจเย็นมากขึ้น เพราะปกติเมื่อปวดท้องฉี่ หรือปวดท้องหนัก ก็จะรีบร้อน ทำให้ปิดประตูห้องนํ้าแรง บางครั้งก็ลงกลอนประตูไม่สุด หลังจากที่ได้ฝึกเข้า-ออกห้องนํ้าอย่างมีสติ ไม่รีบร้อน ทำให้มือเบา ค่อยๆ ปิดประตู ใจเย็นมากขึ้น และทุกครั้งที่ออกจากห้องนํ้า ผมจะหันกลับไปดูว่าราดนํ้าหมดหรือ ไม่ สุขภัณฑ์มีนํ้าก็จะเช็ดให้แห้ง เติมนํ้าในถัง ควํ่าขัน และรีดนํ้าที่พื้นก่อน แล้วจึงจะออกมาจากห้องส้วม

พระสุทัศน์ กนฺตทสฺสโน พระนวกะ ๒

 


             หลังจากฝึกตามหน่วยฝึกวัจจกุฎี    ได้นำหลักการพิจารณาอุจจาระ ปัสสาวะ มาใช้ในชีวิตประจำวันโดยสังเกตสี กลิ่น ปริมาณ ลักษณะอุจจาระ ปัสสาวะ ทำให้พิจารณาถึงอาหารที่ฉันเข้าไปแต่ละมื้อ จากแต่ก่อนฉันไม่เลือก ปัจจุบันก็ลดประเภทเนื้อสัตว์ลง เพิ่มประเภทผัก ผลไม้ ทำให้ทุกวันนี้ ขับถ่ายได้คล่องขึ้น และขับถ่ายทุกวัน

พระวิชาญ วิสุทฺธิญาโณ พระนวกะ ๒ 
 

 

ภาพการนำหน่วยฝึกวัจจกุฎีวัตรไปปฎิบัติ

พื้นทางเดินในห้องน้ำสะอาด เเละ เเห้ง

มีน้ำในถังประมาณครึ่งถัง เพื่อไว้ใช้ทำความสะอาด หลังถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ

ผ้าถูพื้นเพื่อซับน้ำที่หกเลอะพื้นห้องน้ำให้สะอาดเเละเเห้ง

ไม้สำหรับรีดน้ำในอ่างล้างมือ เพื่อให้อ่างเเห้ง

ไม้สำหรับซับน้ำในห้องส้วมหลังใช้งาน เพื่อให้พื้นห้องเเห้ง

หลังใช้อ่างล้างมือ ควรใช้ไม้รีดน้ำเพื่อให้อ่างล้างมือสะอาดเเละเเห้ง

มีป้ายบอสัญลักษณ์ห้องน้ำ เเละทำที่ถอดรองเท้าให้ชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบ

 

เเบ่งกันรับบุญทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อความสามัคคี เเละช่วยกันรักษาสมบัติพระพุทธศาสนา

 

 

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาหลวงพ่อทัตตชีโว

จากหนังสือ ล้างก้น ล้างใจ ไปนิพพาน ฉบับเเก้ไข

 Total Execution Time: 0.00081425110499064 Mins