ม.4 วัคซีนป้องกันโรคระบาด

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2563

ม.4 วัคซีนป้องกันโรคระบาด

   ฤ ว่าปรสิต ไวรัสโคโรน่า Covid 19 คือ วิบากมาร เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีวิญาณครอง แอบอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น ใช้เซลล์ชนิดอื่นเป็นแหล่งอาหารและที่พักอาศัยและบางครั้งทำร้ายสิ่งมีชีวิตที่ปรสิตใช้ประโยชน์อาศัย โจมตีเซลล์ภายในจนเจ็บป่วยหรือถึงกับเสียชีวิต.

   ปกติ สิ่งมีชีวิตที่มีวิญาณครอง ที่เกิดจากครรภ์ เกิดจากไข่ เกิดจากน้ำคร่ำ หรือเกิดแบบโอปปาติกะ จะมีแต่วิญญาณไม่มีร่างให้อาศัย สิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณครองเหล่านี้ อาศัยกรรมที่ตนกระทำไว้ทั้งในอดีตนำมาเกิด

  กรรมอันจากกิเลส เป็นเหตุให้ทำกรรม จนทำให้เกิดมีวิบากกรรม ติดเหมือนเงาตามตัว ตามมาส่งผล

   จากเหตุการณ์ระบาดในครั้งนี้ หากเป็นวิบากมาร ก็ช่างมาได้จังหวะมาขัดขวางการทำบุญใหญ่ ไม่ให้คนมีบุญมาสร้างบารมีรวมกัน อีกทัังยังเล่นงานผู้ที่มีวิบากกรรมปาณาติปาต ชอบฆ่าสัตว์ ให้ติดเชื้อเป็นโรคร้ายตายแบบรวดเร็ว ติดกันเป็นหมู่เป็นคณะเพราะมีวิบากกรรมร่วมกันมา คือวิบากกรรมจากการชอบอนุโมทนาบาปมาส่งผล

   ในฐานะที่พวกเราเป็นนักเรียน เรียนธรรมะ และเป็นนักปฎิบัติธรรม ก็เอา ม.4 ที่ใครคนหนึ่งให้ไว้ต่อสู้กับวิบากกรรม วิบากมาร มาใช้กันนะ.

   1. ใจใส ไม่กังวล ความกังวลไม่ทำให้เรามีความสุข แต่ก็ต้องไม่ประมาท ระวังป้องกันตามหลักเหตุและผลของการแพทย์ในปัจจุบัน 

   2. นึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมา บุญคือความสุข นึกถึงความสุขบ่อยๆ ความสุขจะผ่อนคลายความทุกข์ และชนะวิบากกรรม

   3. อาราธนาหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วย เพราะมารมีฤทธิ์มาก มีกำลังมาก วิบากมาร ต้องอาศัยบารมีของท่านและทีมงานช่วยกลั่นแก้ธาตุธรรม.

    4. สวดธรรมจักร สวดสรรเสริญพระรัตนตรัย สวดสรรเสริญคุณมหาปูชนียาจารย์ ให้กายสิทธิ์และเทวดาได้อนุโมทนาบุญจะได้ป้องกันภัยที่เรามองไม่เห็น สวดเจริญพุทธมนต์บทรตนสูตรไล่สัมภเวสี ผีเร่ร่อนอย่าให้มารังควาน สร้างความเดือดร้อนรำคาญเหมือนสมัยพุทธกาล.

    หากทำแบบนี้ วิบากกรรม ที่มีก็จะไม่ส่งผล วิบากมาร ที่ผู้ขัดขวางการทำความดีบันดาล ก็จะอันตรธานหายไปนะ.

   ขอให้ทุกคนรอด ปลอดภัย มีชัยชนะ มีกำลัง ไขมันส่วนเกินไม่มี ปรสิตพันธุ์ใด ไม่ว่าจะเป็น ซาร์ส โคโรน่า โควิด 19 ฯลฯ ก็อย่าได้กล้ำกราย เข้ามาอาศัยในร่างกายของเราได้ ด้วยอำนาจแห่งบุญและบารมีธรรมของหลวงปู่พระผู้ปราบมาร ด้วยเทอญ.

สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
1 มีนาคม พุทธศักราช 2563
ณ วัดพระธรรมกายคลองสาม ปทุมธานี
#ธรรมะริมทางไปที่สุดแห่งธรรม

 Total Execution Time: 0.0039602677027384 Mins