ศิลาจารึก

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2547

มีความรู้
เมื่อนานไป
คราเลอะเลือน
เหมือนกับจาร
กลัวหมด
ประจักษ์
ลืมไป
บนแท่น
รีบจดไว้
เป็นหลักฐาน
ได้สอบทาน
แผ่นศิลาฯ