มหาสาวกสันนิบาตฯ ตอนที่ ๒

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2548

 

 

ทิศเบื้องหน้า คือ มารดา บิดา บุตรควรบำรุง ๕ ประการ คือ

๑. เลี้ยงดูท่านเป็นอย่างดี

๒. ทำกิจการงานของท่าน

๓. ดำรงวงศ์สกุล

๔. ทำตนสมควรรับมรดก

๕. เมื่อท่านตายแล้ว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้

บิดา มารดา เมื่อมีบุตรที่ดีอย่างนี้ ควรอนุเคราะห์บุตร ๕ อย่าง คือ

๑. ห้ามปรามจากความชั่ว

๒. สนับสนุนให้ทำความดี

๓. ขวนขวายให้ลูกได้รับการศึกษา

๔. หาคู่ครองที่ดีให้

๕. มอบสมบัติให้ในเวลาสมควร

 

ทิศเบื้องขวา คือ ครูอาจารย์ ศิษย์ควรปฏิบัติด้วย ๕ ประการ คือ

๑. อ่อนน้อม ลุกขึ้นรับ

๒. รับใช้

๓. เชื่อฟัง

๔. ปรนนิบัติ

๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

ครูอาจารย์ เมื่อได้รับการปฏิบัติด้วยดีจากศิษย์แล้ว ควรอนุเคราะห์ศิษย์ ๕ อย่าง

๑. แนะนำด้วยดี

๒. ให้เรียนสิ่งดี

๓. ไม่ปิดบังอำพรางวิชา

๔. ยกย่องในหมู่เพื่อน

๕. ทำความปกป้องในทิศทั้งหลาย

 

ทิศเบื้องหลัง คือ ภรรยา สามีควรปฏิบัติด้วย ๕ ประการ คือ

๑. ให้การยกย่องนับถือ

๒. ไม่ดูหมิ่น

๓. ไม่ประพฤตินอกใจ

๔. ให้เป็นใหญ่ในบ้าน

๕. ให้เครื่องแต่งตัว

ภรรยาควรปฏิบัติต่อสามี ๕ อย่าง คือ

๑. จัดงานบ้านดี

๒. สงเคราะห์บริวารดี

๓. ไม่ประพฤตินอกใจ

๔. เก็บทรัพย์ที่สามีให้ดี

๕. ขยันขันแข็ง

 

ทิศเบื้องซ้าย คือ มิตร สหาย ที่กุลบุตรควรปฏิบัติด้วย มี ๕ ประการ

๑. การให้

๒. การพูดจาเป็นที่รัก

๓. การช่วยทำธุระให้

๔. วางตนเสมอต้นเสมอปลาย

๕. การซื่อตรงจริงใจ

มิตร สหาย ควรปฏิบัติตอบ ๕ อย่าง

๑. รักษามิตรถ้าเขาเกิดประมาท

๒. รักษาสมบัติของเขาด้วย

๓. เป็นที่พึ่งได้เมื่อมีภัย

๔. ยามีอันตรายไม่ละทิ้งกัน

๕. นับถือตลอดจนวงศาคณาญาติของมิตร

 

ทิศเบื้องล่าง คือบ่าวและลูกจ้าง นายควรอนุเคราะห์ ๕ ประการ คือ

๑. ให้งานพอเหมาะแก่กำลัง

๒. ให้อาหารและค่าจ้าง

๓. ให้การรักษาพยาบาลเวลาเจ็บไข้

๔. ให้อาหารรสแปลก

๕. ให้พักตามเวลาสมควร

บ่าวและลูกจ้างควรภักดีรับใช้ ๕ ประการ คือ

๑. ทำงานก่อนเวลา

๒. เลิกหลังเวลา

๓. ไม่ลักขโมย

๔. ตั้งใจทำงานดี

๕. นำคุณของนายไปชม

 

ทิศเบื้องบน คือ สมณพราหมณ์ กุลบุตรควรบำรุง ๕ ประการ คือ

๑. ปฏิบัติต่อท่านด้วยจิตเมตตา

๒. พูดอะไรต่อท่านด้วยจิตเมตตา

๓. คิดต่อท่านด้วยจิตเมตตา

๔. เต็มใจต้อนรับเข้าบ้าน

๕. บริจาคสิ่งของให้อย่างพอเพียง

สมณพราหมณ์ ควรอนุเคราะห์ด้วย ๖ ประการ คือ

๑. ห้ามจากบาป

๒. ให้ตั้งอยู่ให้กุศล

๓. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม

๔. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง

๕. อธิบายสิ่งที่เคยฟังให้แจ่มแจ้ง

๖. บอกทางสวรรค์ให้

 

พระบรมศาสดาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทิศทั้ง ๖ จบแล้ว ตรัสว่าถ้าใครไหว้ด้วยการปฏิบัติดังนี้อยู่เป็นประจำ ย่อมสามารถสกัดกั้นอันตรายอันจะมีมากจากทิศเหล่านั้น

สิงคาลกมานพฟังแล้วเลื่อมใสศรัทธา กล่าวคำสรรเสริญแล้ว แสดงตนเป็นอุบาสกขอถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะตลอดชีวิต นับแต่นั้นมา

 

 Total Execution Time: 0.00099948247273763 Mins