ธรรมะเพื่อประชาชน

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2547

 

.....หนังสือรวบรวมเนื้อหาพระธรรมเทศนาผ่านรายกาย “ ธรรมเพื่อประชาชน” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุทั่วประเทศ รวมทั้งมีการถ่ายทอดผ่านดาวเทียม และอินเตอร์เนตไปทั่วโลกเป็นประจำทุกวัน โดยเป็นที่รู้จักและสนใจติดตามกันมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

เป็นการนำความรู้ธรรมะที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ( หลวงพ่อธัมมชโย ) นำมาถ่ายทอดแก่ผู้ฟังในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ จากความรู้ที่แฝงคติ มีสาระประโยชน์ ที่ลุ่มลึกไปตามลำดับ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องสมบูรณ์ เหล่านี้ที่สุดจะเป็นเหตุให้เกิดการพัฒนาจิตใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ได้ด้วยเพราะนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตได้ถูกต้องที่สุดตามหลักวิชชาขององค์สมเด็จพระสัมพุทธเจ้านั่นเอง

สำหรับการศึกษาธรรมะในหนังสือชุดนี้ ยังนับว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเพื่อจุดประกายให้ผู้สนใจเกิดการศึกษาค้นคว้าได้ต่อไป จากพระไตรปิฎกที่อ้างอิงไว้ในเนื้อหา เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจซาบซึ้งในธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งแห่งสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป คือประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้ต้องมีกัลยาณมิตรผู้เป็นแสงสว่างแก่ตนและโลก ในขณะนี้ โดยจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานแก่ผู้มีบุญ เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ มีด้วยกันทั้งหมด ๑๘ เล่ม ๆ ละ ๖๐ เรื่อง รวมทั้งหมด ๑ , ๐๘๐ เรื่องด้วยกัน ให้เนื้อหาที่เกี่ยวกับ บุญ อานิสงส์ในประเภทต่าง ๆ กรรมดี - ชั่ว และผลของกรรม เป็นต้น โดยให้รายละเอียดอย่างชัดเจน เป็นการแสดงธรรมะที่ง่ายแก่การเข้าใจ ให้ที่มาอ้างอิงของแต่ละเรื่องไว้ตามพระไตรปิฎก พจนานุกรมอธิบายศัพท์ศาสนาจากเนื้อหา อีกทั้งแต่ละเรื่องราวจะมีภาพประกอบการอธิบายที่สวยงาม ช่วยให้มองเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้น

ล้วนเป็นเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับชีวิตทั้งในปัจจุบันและปรโลก ( โลกหน้า) ที่ทุก ๆ คนควรรู้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ประมาท ไม่ต้องปล่อยชีวิตให้พลาดพลั้งไป ความรู้เรื่องกรรมเป็นความรู้สากลที่ทุกคนศึกษาได้อย่างไม่มีพรหมแดนของเชื้อชาติ หรือศาสนาแต่อย่างใดเลย เป็นเรื่องของเหตุและผล เป็นความรู้ที่สงบ – เย็น เป็นสุข ให้กำลังใจ ยังประโยชน์แต่ตน คนรอบข้าง ตลอดจนสังคมโลกได้ทั่วถึง หากผู้ศึกษามีธรรมะ และรู้จักใช้ธรรมะเป็นอย่างจริงจัง

นอกเนื้อหาประกอบภาพที่แน่นด้วยสาระแห่งธรรมะแล้ว รูปเล่มก็สวยงาม ปกแข็งแรง สามารถเก็บไว้ศึกษาแสวงหาความรู้อยู่ได้ต่อไปนาน ๆ อีกทั้งยังเหมาะสำหรับมอบเป็นธรรมบรรณาการที่ทรงคุณค่า เป็นการช่วยกันเผยแผ่กระจายคำสั่งสอน แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กว้างไกลออกไปอีกทางหนึ่ง ด้วยความเคารพบูชาในพระธรรมเป็นอย่างยิ่ง

ติดต่อรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือไปได้ที่ โทร . ๐๒ – ๕๒๔ – ๐๒๕๗ – ๖๓

 

สุพัฒนะ.


Total Execution Time: 0.013924483458201 Mins