วันที่มีความหมาย

วันที่ 02 กพ. พ.ศ.2546

.....โลกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ชีวิตเราได้ถูกความชรารุกรานเข้ามาอย่างเงียบๆ วัยหนุ่มสาว คือ วันที่มีพลังกำลังถดถอยลงไปทุกขณะแล้ววันนี้…ชีวิตเราได้ถูกวางไว้ ณ จุดใด

.....วันวาน และวันพรุ่ง มิใช่วันแห่งความหมาย

.....วันวันนี้ วันที่เรายังมีชีวิตอยู่ วันที่เรายังสามารถคิดและกระทำในสิ่งที่ดี

.....วันวันนี้ จึงเป็นวันที่มีความหมาย วันไหนๆ ก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้
เรามาสร้างสรรค์วันนี้ให้เป็นวันแห่งคุณค่า และความหายายของชีวิตด้วยการประคองใจให้หยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง ในกลางของกลางดวงธรรม หรือองค์พระที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง แล้วในที่สุด วันนี้จะเป็นวันที่มีความหมายยิ่งสำหรับเรา คือ วันที่เราเข้าถึงพระธรรมกาย ซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ภายในตัวเรา

....."วันที่มีความหมายของชีวิต คือ วันนี้วันที่เราเข้าถึงธรรมกาย"

 Total Execution Time: 0.013348082701365 Mins