สิ่งที่ไม่ดี

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2546

 

 

คฤหัสถ์ผู้ยังเสพเมถุน เกียจคร้าน ไม่ดี
นักบวช ไม่สำรวมระวัง ไม่ดี
ราชา ไม่ทรงใคร่ครวญก่อนปฏิบัติราชกิจ ไม่ดี
บัณฑิต มักโกรธ ไม่ดี

 

รถลัฏฐิชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๖๒๘

 Total Execution Time: 0.0010085503260295 Mins