หนองคาย บรรพชาสามเณร

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2551

     กิจกรรมงานบุญเนื่องด้วยการบรรพชาและอุปสมบทในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ที่จัดขึ้นตามที่ต่าง ๆ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาช่วงดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และรักษาสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่....พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรครั้งแรก ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูพิสัยกิจจาทร เจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย เป็นพระอุปัชฌาย์ในการบรรพชาสามเณร จำนวนกว่า 80 รูป ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2551 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายประสิทธิ์ จันทาทอง เป็นรองประธาน

ซึ่งสามเณรทั้ง 80 รูป ได้เข้าอบรมในกิจกรรมต่าง ๆ ก่อนบวชมาแล้วตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากชาวอำเภอโพนพิสัย ในการบวชครั้งนี้นอกจากเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สร้างศาสนทายาทและยังเป็นการสถาปนาพุทธอุทยานนานาชาติให้เป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธ ด้วยการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในพิธีครั้งนี้ประธานฝ่ายฆราวาส และคณะได้ร่วมกันปลูกต้นอชปาลนิโครธ และต้นสาละเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางกลับ ซึ่งพิธีกรรมงานบุญต่าง ๆ ครั้งนี้สร้างความปีติเบิกบาน ให้กับกัลยาณมิตรทุก ๆ ท่านที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง นับว่างานบุญเกิดขึ้นที่ใดย่อมยังใจผู้เห็นความสำคัญของบุญ มาบำเพ็ญบุญ ให้การสนับสนุน เป็นกำลังใจ ให้เจริญ ให้เกิดทั้งบุญกุศล ตลอดถึงสุขยิ่ง ๆ ขึ้นด้วยทุกครั้ง

 Total Execution Time: 0.013058451811473 Mins