ทุกข์ของสัตว์โลก

วันที่ 17 มีค. พ.ศ.2549

 

ทุกข์ของสัตว์โลก

ทุกข์ของสัตว์โลก

 

ตัณหายังคนให้เกิด จิตของเขาย่อมวิ่งพล่าน

สัตว์ยังท่องเที่ยวไป จึงมีทุกข์เป็นภัยใหญ่

 

สํ. ส. ๑๕/๕๒

 

 

 Total Execution Time: 0.0021591186523438 Mins