ทำไมพระภิกษุบางองค์จึงบวชได้นาน

วันที่ 04 เมย. พ.ศ.2554

 

พระเจ้าอุเทนแห่งนครโกสัมพีตรัสถามพระปิณโฑลภารทวาชะว่า

”เพราะเหตุไรพระภิกษุที่ยังหนุ่มแน่น ยังไม่หมดในความระเริงในกามทั้งหลาย จึงสามารถบวชประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้นาน หรือจนตลอดชีวิต”

พระปิณโฑลภารทวาชะตอบว่า “ขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาค ผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่า..


ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงถือว่าเป็นมารดาในสตรีปูนมารดา

จงถือว่าเป็นพี่สาวน้องสาวในสตรีปูนพี่สาวน้องสาว จงถือว่าเป็นธิดาในสตรีปูนธิดา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาพิจารณากายนี้แหละ

เบื้องบนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไป เบื้องล่างตั้งแต่ปลายผมลงมา อันมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ

เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ

เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย

อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา เปลวมัน

น้ำมูก ไขข้อ น้ำมูตร ดังนี้

 

ภาราทวาชะสูตร สัง.มก.๒๘/๒๓๑

 Total Execution Time: 0.011793665091197 Mins