ผู้มีขันติธรรม

วันที่ 23 เมย. พ.ศ.2549

 

 

“ผู้ไม่สำคัญความหนาว และความร้อน ให้ยิ่งไปกว่าหญ้า

ทำกิจของบุรุษ ย่อมไม่เสื่อมจากความสุข”

 

ที. ปาฏิ ๑๑/๑๙๙

 Total Execution Time: 0.0026698509852091 Mins