กามภพ

วันที่ 20 พค. พ.ศ.2557

 

กามภพ

 

       ดังที่ทราบแล้วว่ากามภพ คือ ภพอันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกาม ซึ่งประกอบด้วยภูมิทั้งหมด 11 ภูมิ ได้แก่ มนุ ภูมิ 1 อบายภูมิ 4 และเทวภูมิ 6 ในเบื้องต้นจะขอกล่าวถึงมนุ ภูมิเสียก่อน เพราะมนุ ภูมิ เป็นศูนย์กลางของการสร้างบุญและบาปเป็นกลไกสำคัญในการนำสัตว์ทั้งหลายไปเกิดในภูมิฝ่ายสุคติ และทุคติ ซึ่งเป็นที่เสวยผลบุญและบาป

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 Total Execution Time: 0.00078619718551636 Mins