โลกันตนรก

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2557

 

โลกันตนร


      เป็นนรกขุมพิเศษ ที่มีแต่ความมืดมนอนธการสัตว์นรกมีร่างกายใหญ่โต ใช้เล็บมือเล็บเท้าเกาะ
ห้อยโหนอยู่ตามเชิงจักรวาล ครั้นปีนป่ายไปถูกเนื้อตัวเพื่อนสัตว์นรกด้วยกันก็คิดว่าเป็นอาหาร รี่เข้าคว้ากัดกินไล่ฟัดกันจนพลัดตกลงไปในทะเลน้ำกรดอันเย็นยะเยือก ฤทธิ์น้ำกรดกัดร่างกายจนเปอยพังแหลกละลายลงเมื่อกลับเป็นขึ้นมาใหม่ ก็รีบปีนขึ้นมาเกาะเชิงเขาจักรวาลอีก ต้องทุกข์ทรมานอย่างนี้สิ้นกาลนาน ต่อเมื่อพระพุทธองค์มาอุบัติขึ้นในโลก จึงปรากฏแ ง ว่างขึ้นแวบหนึ่ง ชั่วสายฟ้าแลบ

       เหตุที่ได้รับกรรมเช่นนี้เพราะประพฤติตนเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงกล้า เที่ยวกระทำอกุศลกรรม
ด้วยใจบาปหยาบช้าสามานย์เป็นอาจิณ ประทุษร้ายท่านผู้ทรงศีลเป็นนิตย์ เป็นต้น

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา

กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 

 

 Total Execution Time: 0.0020622849464417 Mins