กัลยาณมิตรคือผู้ให้อย่างแท้จริง

วันที่ 25 สค. พ.ศ.2557

 กัลยาณมิตรคือผู้ให้อย่างแท้จริง

 กัลยาณมิตรคือผู้ให้อย่างแท้จริง

      1.กัลยาณมิตรคือผู้ให้อย่างแท้จริง ชาวโลกทั่วไปอาจให้วัตถุสิ่งของ ให้การสงเคราะห์ในเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่หรือเสื้อผ้าอาภรณ์ ให้ความรู้เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา แต่กัลยาณมิตรผู้แนะนำให้รู้จัก ความจริงของชีวิต คือผู้ให้แสงสว่างแก่โลก นับว่าเป็นผู้ให้เส้นทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง คือนี่คือเส้นทางที่จะนำไปสู่สวรรค์และนิพพาน ชาวโลกทั่วไปช่วยเหลือกัน ให้กันได้เฉพาะความสุขและความสะดวกสบายในชาตินี้ แต่กัลยาณมิตรสามารถให้ความสุขข้ามชาติ

          2.คำพูดและการกระทำคือสิ่งที่มีอิทธิพลและเครื่องวัดความเป็นกัลยาณมิตรได้ง่ายที่สุดกัลยาณมิตรจึงต้องรู้จักวิธีการพูดที่นำไปสู่ความเป็นทูตสันติ


วัตถุประสงค์

           1.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจหลักในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบ

        2.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รู้จักการวางตัวของกัลยาณมิตร   และการพูดที่นำไปสู่ความสำเร็จของการเป็นผู้ให้ แสงสว่างแก่ชาวโลกอย่างแท้จริง

        พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ ทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่าได้ไปทางเดียวกัน 2 รูป ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงแสดงธรรม งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในจักษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมเสีย ผู้รู้ทั่วถึงซึ่งธรรมยังจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.024647084871928 Mins