กรณีตัวอย่างการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่าย

วันที่ 10 กย. พ.ศ.2557

 โครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศล

กรณีตัวอย่างการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแบบเครือข่าย

     การเริ่มต้นสร้างเครือข่ายคนดี อาจจะเริ่มจากการดำเนินกิจกรรม เพื่อการแก้ปัญหาสังคมหรือภัยใกล้ตัวของเราก่อน แล้วก็ขยายเครือข่ายต่อไป เช่น โครงการ เทเหล้า ,เผาบุหรี่ เป็นต้น


โครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่ ถวายเป็นพระราชกุศล

   โครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่เป็นโครงการหนึ่งที่มีลักษณะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม จนสามารถนำไปสู่การขยายเครือข่ายได้ ซึ่งในการดำเนินโครงการนี้ ส่วนใหญ่จะมีการเขียนโครงการอย่างมีขั้นตอนดังตัวอย่างต่อไปนี้


หลักการและเหตุผลของการดำเนินโครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่

     แม้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อผลเสียต่อสุขภาพ แต่ทว่าแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยกลับสูงขึ้น ทั้งในแง่ของจำนวนผู้ดื่ม ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบันพบว่ามีคนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราว 15.3 ล้านคน และคิดเป็นมูลค่าการบริโภค 125,000 ล้านบาทต่อปี

  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ  ทั้งในเชิงสุขภาพและสังคมในหลายด้านที่เห็นชัดเจนที่สุด ได้แก่ การที่ผู้ดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรกว่าร้อยละ 50 ของที่เกิดทั้งหมด และมีผลเกี่ยวข้องกับการก่อความรุนแรงต่อครอบครัว และบุคคลอื่นๆ ในลักษณะการก่ออาชญากรรม

  อย่างไรก็ตามในเทศกาลเข้าพรรษา นับเป็นเทศกาลที่ชาวพุทธจำนวนมากถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการปฏิบัติธรรมและ จากการศึกษาวิจัยพบว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อปี 2544 มีผู้ดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 11.8 ตอบว่า ตั้งใจงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา (จำนวนผู้งดดื่ม 1.8 ล้านคน และมูลค่าการบริโภค ลดลง 3,600 ล้านบาท)

    ด้วยความตระหนักในความสำคัญ ของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิด ที่มีผลต่อสุขภาพชีวิตของบุคคลในสังคมและตระหนักในความสำคัญของเทศกาลเข้าพรรษา ชมรมวัยรุ่นคุณธรรมจึงจัด “ โครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ- พระเจ้าอยู่หัว


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสังคมจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ รวมทั้งค่านิยมการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดรวมถึงการพนัน

2.เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิดรวมถึงการพนัน ในช่วงวันพระและวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนาและตลอดไป

3.เพื่อให้องค์กรต่างๆ มีมาตรการและกิจกรรมสนับสนุนการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและการเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดรวมถึงการพนันในช่วงวันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของสมาชิกขององค์กรและชุมชนสังคม


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ประชาชนและองค์กรต่างๆตระหนักในผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่และการเล่นการพนัน

2.มีองค์กรต่างๆ เข้าร่วมโครงการและขยายผลเรื่องนี้สู่ประชาชนทั่วไป

3.มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งใจงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดบุหรี่และการพนันในช่วงวันพระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

4.มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นกิจกรรมนี้แล้ว ตั้งใจเลิกดื่มและสูบบุหรี่ หรือสิ่งเสพติดทุกชนิดเลิกเล่นการพนันตลอดชีวิต

5. พลังของผู้ที่เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลิกบุหรี่และการพนันมากขึ้นจะเป็นพลังในการรณรงค์ต่อไป


   ในการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นเพียงโครงการตัวอย่าง แต่หากจะเพิ่มเติมรายละเอียดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรจะมีการระบุประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1.วิธีการดำเนินการ เช่น ลำดับขั้นตอนของการจัดงาน หรือกำหนดการจัดงาน

2.วัน เวลา สถานที่ ที่ดำเนินโครงการ

3.งบประมาณ และที่มาของงบประมาณในการดำเนินโครงการ

4.คณะผู้ดำเนินโครงการ และผู้อนุมัติโครงการ (ถ้ามี)


     หากเป็นการนำเสนอโครงการต่อผู้หลักผู้ใหญ่ หรือต่อทางราชการหรือหน่วยงาน เพื่อหวังจะให้เป็นการร่วมมือในลักษณะการทำงานร่วมกัน ก็อาจจะระบุชื่อและตำแหน่งผู้อนุมัติ ให้ดำเนินโครงการได้ซึ่งในลักษณะนี้ มักเป็นเป็นการดำเนินการแบบราชการ เช่น หัวหน้าภาควิชานำเสนอโครงการต่อผู้อำนวยการสถาบันของตน เป็นต้น

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0027803818384806 Mins