หลักธรรม 4 ประการ

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2558

 

หลักธรรม 4 ประการ

 

พุทธพจน์เตือนใจ

    “นรชนผู้อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม คบหากับอารยชนเป็นมิตรอย่างเดียว ถึงพร้อมด้วยความตั้งตนไว้ชอบ เป็นผู้มีความดีอันได้ทำไว้ในปางก่อน ทรัพย์สมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียงและความสุข ย่อมหลั่งไหลมาสู่นรชนผู้นั้น”  อังคุตตรนิกาย

    การแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิต ทั้งในภพนี้หรือหลังจากละโลกไปแล้ว ต้องอาศัยหลักธรรม 4 ประการได้แก่ 

   1.อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม หมายถึงสถานที่ที่สะดวกสบาย ทั้งดินฟ้าอากาศ การคมนาคม อาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์ เพื่อนบ้านรอบๆ เป็นผู้มีศีลมีธรรม หากได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีๆ เช่นนี้ ชีวิตย่อมประสบความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างง่ายดาย

   2.รู้จักคบหานักปราชญ์บัณฑิตเป็นกัลยาณมิตร คือ คนดีรักษาศีลศึกษาธรรม

 3.รู้จักตั้งตนไว้ชอบ คือ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม สอนตนเองได้ ที่สำคัญต้องหมั่นประกอบเหตุสั่งสมบุญสม่ำเสมอ

   4.ความเป็นผู้มีบุญในปางก่อน คือ อดีตชาติได้ทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนามาพอเป็นต้นทุนเก่าที่จะมาสนับสนุนให้ทำความดีได้ดียิ่งๆขึ้น

    ถ้าหากมีคุณสมบัติครบตามหลักของจักรธรรมทั้ง 4 ประการนี้แล้ว ธรรมะจะหนุนนำและพาชีวิตให้ไปสู่ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0044421156247457 Mins