ความไม่ประมาท

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2558

 

ความไม่ประมาท

 

ขโณ โว มา อุปจฺจคา. 
อย่าปล่อยกาลเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์  

อปฺปมตฺตา น มียนฺติ.
 คนไม่ประมาท ไม่มีวันตายในกาลอันไม่ควรตาย  

หิยฺโยติ หิยฺยติโปโส ปเรติ ปริหายติ. 
คนที่ผลัดวันประกันพรุ่งนี้ ย่อมเสื่อม ยิ่งผลัดวันมะรืนนี้ ก็ยิ่งเสื่อม  

อปฺปมาโท อมตํ ปทํ.
 ความไม่ประมาท เป็นทางแห่งความไม่ตายในกาลยังควรไม่ตาย

 

 

 Total Execution Time: 0.0043493469556173 Mins