อคติ แปลว่าความลำเอียง

วันที่ 26 สค. พ.ศ.2558

 

อคติ แปลว่าความลำเอียง

 

พุทธภาษิตสอนใจ 

     อคติ

     สายตาที่มองคนอื่น หากมองโดยปราศจากอคติ ๔ อย่าง จะสบายใจที่สุด เพราะไม่ต้องมีอะไรคาใจให้ระคายเคือง หรือรำคาญใจ

      อคติ แปลว่าความลำเอียง หรือเอนเอียงไปในสิ่งที่ไม่ถึงความถูกต้อง มี ๔ อย่าง คือ

    ๑. ฉันทาคติ แปลว่า ลำเอียงเพราะรัก พอใจกัน เห็นแก่พวก

   ๒. โทสาคติ แปลว่า ลำเอียงเพราะเกลียดชัง ทำดีก็ไม่รัก

    ๓. ภยาคติ แปลว่า ลำเอียงเพราะกลัว หรือเกรงใจ

    ๔. โมหาคติ แปลว่า ลำเอียงเพราะหลง ไม่รู้ เชื่อตามคนอื่น

     คนอื่นเขาจะเป็นอย่างไร ไม่ได้อยู่ที่เรามองและเราให้เป็น แต่หากเรามองด้วยอคติใจเราจะเป็นทุกข์ เป็นกังวล ดังนั้น มองคนควรมองอย่างธรรมชาติตามที่เขาเป็น อย่ามองให้เป็นดังที่เราคิด หรือดังที่เราให้เป็น เพราะไม่มีทางเป็นอย่างนั้นแน่นอน

 

                                                         

 

 

 Total Execution Time: 0.0079349994659424 Mins