วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือ เดือน ๖ เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ ๕๔ ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบที่จะประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ
...อ่านต่อ
การมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องธรรมดาของคน ทั้งโรคที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์
...อ่านต่อ
8 พฤษภาคม ของทุกปี กำหนดให้เป็น “วันกาชาดโลก” โดยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
...อ่านต่อ
โครงการที่จัดให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา มาอยู่ภายใต้ร่มเงาอันร่มเย็นเป็นสุขแห่งพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
"ฉัตรมงคล" เป็นพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล
...อ่านต่อ
ด้วยความพร้อมใจอันเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
...อ่านต่อ
เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นปีที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี
...อ่านต่อ
ในวันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้ซึ่งเป็น “วันคุ้มครองโลก” พระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ
...อ่านต่อ
วันสำคัญที่ประชาคมโลกต้องหันมาให้ความหมายกันอีกวันคือ ๒๒ เมษายน EARTH DAY ของทุกปี
...อ่านต่อ
ในวันที่ 22 เมษายนนี้ จะถึง “วันคุ้มครองโลก” ซึ่งมีความสำคัญและโดยอีกทางหนึ่งด้วยความตระหนักที่ว่าโลกใบนี้กำลังจะได้รับการปกป้องคุ้มครองด้วยธรรมะ
...อ่านต่อ
แอลกอฮอล์ในเหล้าเมื่อไหลผ่านจากปากแล้ว ก็จะถูกซึมซ่านเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็ว
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้พุทธศาสนิกชน
...อ่านต่อ
ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ในแต่ละปี สิ่งหนึ่งที่หลายส่วนงานให้ความสำคัญและเตรียมตั้งรับเพื่อให้ทุกชีวิตได้ร่วมฉลอง
...อ่านต่อ
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน
...อ่านต่อ
วันจักรี ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
...อ่านต่อ
พ่อ แม่ และผู้ใหญ่ทั้งหลาย คุณรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่พร้อมๆ กับพ่นควันโขมงไปทั้งบ้านอย่างมีความสุขอยู่นั้น
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์
...อ่านต่อ
เมื่อปี ค.ศ. 1992 นักโบราณคดีได้ขุดพบภาชนะเก่าแก่คล้ายหม้อมีอายุประมาณ 7 พันปี
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร