รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกสามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

นิทานชาดก : สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม หน้า 2

หน้า 2

นิทานชาดกเรื่อง

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา

ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

 

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม


  จบ

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.

 
 

ติตติรชาดก 

   

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก :: 

 

        .....เมื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างเชตวันมหาวิหารแล้ว ได้ส่งคนไปกราบทูลเชิญ พระพุทธองค์จึงเสด็จออกจากกรุงราชคฤห์ ในระหว่างทางได้ประทับแรม ณ นครไพสาลี

       .....พระฉัพพัคคีย์ ได้ให้ศิษย์เดินทางล่วงหน้าเพื่อจับจองเสนาสนะ เมื่อพระภิกษุทั้งหลายรวมทั้งพระสารีบุตรเดินทางมาถึงจึงไม่มีที่พัก ท่านได้ไปอาศัยโคนไม้ต้นหนึ่งเป็นที่นั่งเจริญภาวนา

      .....เช้ามืดวันรุ่งขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกมาพบจึงเกิดธรรมสังเวชว่า “ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ ภิกษุทั้งหลายยังไม่มีความเคารพยำเกรงกัน ถ้าหากเราปรินิพพานไปแล้ว ภิกษุทั้งหลายจะเป็นอย่างไร”

      .....ครั้นรุ่งเช้าจึงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ เมื่อทรงสอบถามถึงเหตุดังกล่าวแล้ว ทรงติเตียนพระภิกษุฉัพพัคคีย์นั้น แล้วทรงถามขึ้นในที่ประชุมสงฆ์ว่า “ภิกษุประเภทใดควรได้รับเสนาสนะอันประเสริฐ”

     .....พระภิกษุทั้งหลายต่างกราบทูลแตกต่างกันไป เช่น ให้ผู้ที่บวชจากตระกูลสูงก่อนบ้าง บางรูปให้พิจารณาจากระดับธรรมที่ได้ คือ พิจารณาจากพระอรหันต์ลงมาบ้าง เป็นต้น

 

    .....พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ไม่ควรนำมาเป็นเครื่องพิจารณา พระผู้ใหญ่ผู้เจริญด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิต่างหากเล่า จึงจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับของอันเลิศ ควรได้รับการกราบไหว้”

    .....พระบรมศาสดาทรงมีพระประสงค์จะประทานโอวาทแก่พระภิกษุเหล่านั้น จึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วทรงนำ ติตติรชาดก มาแสดงดังนี้้

--------------------------------------------------------------------------------

  

:: ข้อคิดจากชาดก :: 

   

.....๑. บุคคลที่จัดว่าเป็นผู้ใหญ่ ควรแก่การเคารพกราบไหว้

.....๒. วิธีแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ เช่น ไหว้ กราบ แสดงกิริยาอ่อนน้อมให้เกียรติ ฯลฯ

.....๓. สิ่งที่ผู้น้อยได้รับจากการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ด้วยความเคารพ ได้แก่ ได้รับการถ่ายทอด วิชาความรู้, ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง

.....๔. ความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นบ่อเกิดของความสุข

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล