เพลงฮิต เนื้อเพลง เนื้อร้อง

เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.5

เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.5

เพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.5

 

คำร้อง : ตะวันธรรม

 

ทำนอง/เรียบเรียง/ขับร้อง : ปัญจสิขะ

 

คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมนัส

 

คำแปลภาษาจีน : อ.แอนโทนี่ อั้งประเสริฐ

 

ภาพ : พุทธศิลป์

 

ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

--เนื้อเพลง : พระศรีอริยเมตไตรย์v.5

พระศรีอริยเมตไตรย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้า ( 2รอบ )

พระองค์จะทรงมีพระวรกาย ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน 32 ประการ พระวรกายอันประเสริฐจะสูงได้ 22 วา

พระศรีอริยเมตไตรย์ ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระนามว่า อชิตพราหมณ์ 

 

พระองค์จะทรงมีพุทธบิดาพระนามว่า สุพรหมพราหมณ์ ผู้สง่างาม 

พุทธมารดาผู้เป็นสุดยอดกัลยาณี พระนามว่า พรหมวดีพราหมณี

 มีพระโอรสผู้องอาจฉลาดล้ำ พระนามว่า พรหมวัฒนกุมาร

 

พระอัครสาวกเบื้องขวาเชี่ยวชาญด้านปัญญา มีชื่อว่า พระอโสกเถระ

พระอัครสาวกเบื้องซ้ายเชี่ยวชาญด้านฤทธา มีชื่อว่า พระพรหมเทวเถระ

พระอัครสาวิกาเบื้องขวา เป็นเลิศด้านปัญญา มีชื่อว่า พระปทุมเถรี

พระอัครสาวิกาเบื้องซ้าย เป็นเลิศด้านฤทธา มีชื่อว่า พระสุมนาเถรี

มีพระสีหเถระ เป็นพุทธอุปัฏฐาก ท่านสุทัตตคหบดี และท่านสังฆเศรษฐี 

 

เป็นอุบาสกพุทธอุปัฏฐาก นางยสปวดี และนางสังฆาเศรษฐินี เป็นพุทธอุปฐากฝ่ายมหาอุบาสิกา

มีต้นมหาโพธิ์พฤกษาคือ ต้นกากะทิง

สิ่งอัศจรรย์และบุคคลคู่บารมี คู่บารมีพระศรีอริยเมตไตรย์ 

 

จะบังเกิดขึ้นในยุคหน้านี้เอง ยุคหน้านี้เอง... ยุคหน้านี้เอง... ยุคหน้านี้เอง... 

หากว่าเราประสงค์จะไปบังเกิดในยุคพระองค์ จงเว้นจากบาปอกุศลทั้งปวง 

และหมั่นสั่งสมแต่บุญกุศล ทั้งทาน ศีล ภาวนา ให้ได้ตลอดเวลา 

แล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้เราได้ไปบังเกิดขึ้นในยุคของพระองค์

 

ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์... ยุคพระศรีอริยเมตไตรย์...

เพื่อจะได้เห็นพระรัศมีออกจากพระวรกายมหาบุรุษ อันประเสริฐและงดงาม 

เพื่อจะได้เห็นพระรัศมีออกจากพระวรกาย ครอบคลุมหมื่นโลกธาตุตลอดเวลา 

 

จะได้ฟังพระสุรเสียงอันไพเราะ แสดงธรรมอันงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง 

เบื้องปลาย และจะได้บรรลุธรรมในยุคของพระองค์ ตามกำลังแห่งบุญบารมี

อีกไม่นานเท่าใด แค่อีกหนึ่งอสงไขยเศษ (3รอบ)

แค่หนึ่งอสงไขยเศษ หนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -