ทางเสื่อม ๕ ประการ

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

ทางเสื่อม ๕ ประการ

คนที่จมลงสู่หนี้เหมือนก้อนหินจมน้ำ เพราะเหตุ ๕ ประการ
 ๑. วารุณิ    
ชอบดื่มแต่น้ำเมา
 ๒. อธโน    
ทำให้ขัดสนจนทรัพย์
 ๓. อภิจฺฉโน   
หาการงานทำเลี้ยงชีวิตไม่ได้
 ๔. ปิปาโสสิ   
เป็นคนขี้เมา
 ๕. อตฺถปาคโต   
ปราศจากสิ่งที่เป็นประโยชน์
      ที. ปาฏิ. ๑๓/๑๘๕/๑๙๙


ทางเสื่อม ๕ ประการ
 ๑. ทิวาสุปฺปสีเลน     
 มักมีการนอนหลับในเวลากลางวัน
 ๒. รตฺติทุฏฺฐานเทสฺสินา  
  เกลียดชังการลุกขึ้นในเวลากลางคืน(เช้าตรู่)
 ๓. นิจฺจํ มตฺเตน โสณฺเฑน  
  เป็นนักเลงขี้เมาตลอดกาล
 ๔. น สกฺกา อาวสิตุํ ฆรํ   
  ไม่อาจครอบครองเหย้าเรือนให้ดีได้
 ๕. วิสฺสฏฺฐกมฺมนฺเต อตฺถา อจฺเจนฺติ 
ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยผู้ที่ละทิ้งการงาน
      ที. ปาฏิ. ๑๑/๑๘๕/๑๙๙


พระอาจารย์ณรงค์ ทันตจิตโต