เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พระปิณโฑลภารทวาชเถระ  เอตทัคคะในทาง “ผู้บันลือสีหนาท”
...อ่านต่อ
พระพาหิยเถระ  เอตทัคคะในทาง “ขิปปาภิญญา คือ ตรัสรู้เร็วพลัน”
...อ่านต่อ
พระมหากัปปินเถระ เอตทัคคะในทาง “ผู้ให้โอวาทภิกษุ”
...อ่านต่อ
พระอนุรุทธเถระ  เอตทัคคะในทาง “ผู้มีทิพยจักษุญาณ”
...อ่านต่อ
พระสารีบุตรเถระ  เอตทัคคะในทาง “ผู้มีปัญญา”
...อ่านต่อ
พระนันทเถระ   เอตทัคคะในทาง “ผู้สำรวมอินทรีย์”
...อ่านต่อ
อย่าคิดยอมแพ้กับชีวิต
...อ่านต่อ
อย่ารังแกผู้ที่มีแต่ความรัก
...อ่านต่อ
ยามกลุ้ม...ให้นึกอธิษฐานจิต
...อ่านต่อ
แม้สิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆ
...อ่านต่อ
ความเชื่อมั่นเท่านั้น
...อ่านต่อ
เมื่อมีคนหนึ่งเชื่อว่า มันเป็นไปได้
...อ่านต่อ