เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ภาพบุญปลื้มสุขสันต์อนันต์ค่า พลังศรัทธาสาธุชนคนใจใส
...อ่านต่อ
เจริญพรญาติธรรมผู้นำมิตร ผู้มิจิตอาสาแกร่งกล้าหาญ
...อ่านต่อ
หาบุญได้ใช้บุญเป็นเช่นยายกล่าว ทุกเรื่องราวต้องใช้บุญดลหนุนเสริม
...อ่านต่อ
"ความดี" ทำ เถิดเจ้า      จอมขวัญ "ความชั่ว" ทิ้งเถิดมัน      หม่นเศร้า
...อ่านต่อ
เสันทางอื่นมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ด้วยไม่ทราบและไม่ซึ้งทางสว่างไสว
...อ่านต่อ
ทำบุญอย่าขุ่นคิด กังวลจิตพินิจนาน
...อ่านต่อ
เกิดมาสร้างบารมีหน้าที่มนุษย์ เติมความใสบริสุทธิ์วิมุตติศานต์
...อ่านต่อ
ปลื้มลูกหลานพาลห่วงบ่วงผูกมัด ปลื้มสมบัติพัสถานพาลหลงใหล
...อ่านต่อ
ความปลื้มที่คุณมี คือความดีที่คุณสร้าง
...อ่านต่อ
ชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งพึงสำนึก ความรู้สีกซึ้งศรัทธาวิชชาใส
...อ่านต่อ
บัณฑิตชนกล่าววาจาน่าเชื่อถือ ชีวิตคือการเดินทางสร้างใฝ่ฝัน
...อ่านต่อ
อันบัวงาม อร่ามตา คราพบเห็น ผ่านลำเค็ญ การต่อสู้ ชูศักดิ์ศรี
...อ่านต่อ
ปฏิบัติธรรม นำใจ ใสสุขสันต์ ใช้คืนวัน และเวลา หามรรคผล
...อ่านต่อ
"อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อสร้าง" ทางสุขสันต์ ใช้ชีวันอย่างคุ้มค่าน่าสรรเสริญ
...อ่านต่อ
ปัญญาชนคนดีมีชาติสกุล ยึดถือคุณศีลธรรมลํ้าเหตุผล
...อ่านต่อ
อย่า...ประมาทในชีวิตนะมิตรเพื่อน ประมาท..เหมือนตายพรากจากแก่นสาร
...อ่านต่อ
ขอบุญฤทธิ์ บารมี ศรีไตรรัตน์ พรพิพัฒน์ พระนิพพาน บันดาลผล
...อ่านต่อ
จะวันนี้ วันหน้า หรือวันไหน จะกี่วัย กี่วาร ล่วงผ่านผัน
...อ่านต่อ
สาธุ...พระธุดงค์ ผู้ดำรงพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
ความเอ๋ย...ความดี สิ่งต้องมีต้องสร้างอย่างแข็งขัน
...อ่านต่อ