ธรรมราชาพิมพิสาร

วันที่ 22 ตค. พ.ศ.2558

ธรรมราชาพิมพิสาร


         พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้นมคธในขณะนั้นคือ พระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทั้งในด้านการบริหารประเทศและการสงคราม พระองค์ทรงดำเนินกุศโลบายด้านต่างประเทศโดยทรงผูกไมตรีกับแคว้นมหาอำนาจต่างๆ อย่างแยบคาย เป็นต้นว่า ได้อภิเษกสมรสกับพระนางเวเทหิ

          พระราชธิดาแห่งแคว้นโกศล เมื่อพระราชอำนาจมั่นคงแล้ว จึงทรงแผ่ขยายดินแดนด้วยการทำสงคราม เช่นทรงกรีฑาทัพบุกเข้ายึดแคว้นอังคะ อันเป็นเหตุให้พระเจ้าพรหมทัต กษัตริย์แห่งแคว้นอังคะสิ้นพระชนม์
ในสนามรบ พระเจ้าพิมพิสารคงจะทรงก่อเวรปาณาติบาตอีกมาก หากไม่ทรงพบและได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนทรงบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันนับแต่พระเจ้าพิมพิสารทรงบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นต้นมา ความกระหายอำนาจก็ลบเลือนไปจากพระทัยของพระองค์ ทรงยุติสงครามนองเลือดทั้งปวง ทรงหันมาดำเนินกุศโลบายใหม่ โดยใช้ธรรมเป็นเครื่องผูกไมตรี ดังเช่น ทรงแจ้งข่าวและพรรณนาสรรเสริญการบังเกิดขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่พระเจ้าปุกกุสาติแห่งแคว้นคันธาระ ทรงส่งหมอชีวกโกมารภัจจ์ไปถวายการรักษาพยาบาล


             พระเจ้าจัณฑปัชโชติแห่งแคว้นอวันตี3 เป็นต้น นับแต่นั้นแคว้นมคธก็มีแต่ความสงบ ร่มเย็นเสมอมา เพราะมีพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมในด้านการศาสนา พระองค์ทรงเป็นอุปัฏฐากสำคัญ ผู้เปียมด้วยความเคารพ และศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา โดยทรงถวายพระราชอุทยานเวฬุวันสร้างเป็นวัดชื่อ "เวฬุวันมหาวิหาร" นับเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปจนตลอดพระชนมชีพเพราะทรงเป็นพระโสดาบัน พระเจ้าพิมพิสารจึงทรงตระหนักดีว่า การแผ่ขยายพระราชอำนาจด้วยการรบพุ่งฆ่าฟันกัน ดังเช่นที่พระองค์ทรงเคยกระทำมาในอดีตนั้น เป็นบาปกรรมอันจะนำมาซึ่งความทุกข์ในเบื้องหน้า ยิ่งกว่านั้นพระองค์ยังทรงซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยเป็นอย่างดีว่า มีเพียงพระรัตนตรัยเท่านั้น ที่เป็นที่พึ่งอันแท้จริงของทุกชีวิต พระองค์จึงทรงเพียรพยายามพาอชาตศัตรูราชกุมารไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะปลูกฝังพระโอรสให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยตั้งแต่เยาว์วัย

-----------------------------------------------

SB 304 ชีวิตสมณะ

กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00087483326594035 Mins