ดูกร ดูก่อน

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2548

 

ดูกร ( อ่านว่า ดูกะระ, ดูกอน) เป็นคำที่นิยมใช้สมัยโบราณ สมัยใหม่ใช้ว่า ดูก่อน

             ดูกร เป็นคำเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกตัวหรือเป็นคำเตือนให้ผู้ฟังรู้ตัวก่อนเพื่อจะได้ตั้งใจฟังต่อไป ตรงกับคำไทยว่า นี่แน่ะ ดูแน่ะ ดูรา

 

          ดูกร ปกตินิยมใช้เป็นสำนวนในพระไตรปิฏก ในกรณีที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมหรือตรัสกับพระสงฆ์ หรือพระสาวกผู้ใหญ่พูดกะพระสาวกผู้น้อย เช่น

“ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา”

“ ดูกรท่านอานนท์ เธอสำคัญความข้อนี้เป็นไฉน”

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010021686553955 Mins