สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉาน

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2558

สภาพความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉาน


            สัตว์เดรัจฉานมีชีวิตอยู่เพื่อเสวยทุกข์อันเกิดจากบาปอกุศลที่ตนเองทำผิดพลาดเอาไว้


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสอุปมาชีวิตของสัตว์เดรัจฉานเอาไว้ว่า เหมือนบุรุษผู้มีร่างกายถูกความร้อนแผดเผาครอบงำ เหน็ดเหนื่อย สะทกสะท้าน หิวกระหาย เดินมุ่งมายังหลุมอุจจาระ ลึกมากกว่าช่วงตัวเต็มไปด้วยอุจจาระ ต้องทนทุกข์ทรมาน เสวยทุกขเวทนา

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ "วงจรชีวิต ฉบับชีวิตในกามภพ "

พระครูวินัยธรไพบูลย์  ธมฺมวิปุโล

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร