โสดาบัน

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2548

 

 

โสดาบัน แปลว่า ผู้เข้าถึงกระแสธรรมผู้แรกถึงกระแสธรรม ( คืออริยมรรค)

          โสดาบัน เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคล ประเภทแรกใน 4 ประเภทคือ โสดาบัน สกทาคามี อนาคามี อรหันต์ ผู้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วด้วยการละสังโยฃน์อันเป็นกิเลสผูกสัตวโลกต่ำได้ 3 อย่าง คือ สักกายทิฏฐิ ( ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน) วิจิกิจฉา ( ความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในข้อปฏิบัติของตน) สีสัพพตปรามาศ ( ความเชื่อถือยึดมั่นว่าความศักดิ์สิทธิ์มีได้ด้วยศีลและพรตอย่างนั้นอย่างนี้)

 

         โสดาบัน มิใช่เป็นได้เฉพาะพระสงฆ์เท่านั้น แม้คฤหัสถ์ชายหญิงก็สามารถเป็นโสดาบันได้เมื่อสามารถละสังโยชน์ 3 อย่างได้ เช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกา เป็นต้น

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร