การบรรลุมรรคผลนิพพาน

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2558

การบรรลุมรรคผลนิพพาน


          การที่บุคคลจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั้น มีหลักสำคัญอยู่ว่า ต้องอบรมใจให้เป็นสมาธิแน่วแน่ให้ได้เสียก่อน โดยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรของใจ เมื่อใจของผู้เจริญภาวนาเป็นสมาธิแน่วแน่ยิ่งขึ้น ไม่ซัดส่ายสงบนิ่ง มั่นคงอยู่ในอารมณ์เดียว ใจก็จะใสบริสุทธิ์ขึ้นเรื่อยๆจนปรากฏเป็นดวงกลมสุกสว่าง ผุดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ภาวะที่เกิดขึ้นเช่นนี้ ย่อมหมายความว่ากิเลสเบื้องกลาง หรือที่เรียกว่า นิวรณ์ 5 ได้สงบระงับจากใจไปแล้ว ใจจึงดำดิ่งนิ่งแน่วเข้าสู่ภายในต่อไปอีกทำให้ผู้เจริญภาวนาบรรลุฌานทั้ง 4 ระดับไปตามลำดับๆ

-----------------------------------------------

SB 304 ชีวิตสมณะ

กลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.065193486213684 Mins