การให้ทาน

วันที่ 22 ธค. พ.ศ.2558

การให้ทาน

    ทำไมจึงต้อง " ให้ทาน " ก่อนอย่างอื่นเพราะเหตุ ๔ ประการ
๑. ทานเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำขึ้นสู่เทวโลก เพราะเป็นความดีที่ทำได้ง่าย
๒. ทานเป็นเสบียงติดตัวไปโดยปราศจากอันตราย และให้ผลคือความสะดวกสบาย แก่ผู้ยังเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสาร ทั้งชาตินี้ (ผลทานปัจจุบัน)และชาติหน้า
๓. ทานเป็นทางสายตรงที่จะนำไปสู่พระนิพพาน เพราะอุดหนุนให้สร้างบารมีอย่างอื่นได้ง่าย
๔. เป็นเหตุอย่างประเสริฐที่จะยังผลให้พ้นจากวัฏสงสาร ผู้ที่จะพ้นวัฏสงสารได้ต้องมีพื้นที่ใจที่สำคัญ คือศรัทธาและปัญญาอย่างยิ่ง เนื่องจากทานทำแล้วให้ผลง่ายและเร็ว จึงย้ำศรัทธาให้แน่นแฟ้นอยู่เสมอ และมีโอกาสสร้างปัญญาได้ง่าย

 

    โดยสรุป ถ้าจน ความโง่ ความเจ็บ จะตามมา แต่ทานป้องกันความยากจนได้ จึงป้องกันความโง่และความเจ็บได้ด้วย เพราะฉะนั้น เชิญศึกษาการให้ทานเถิด

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม