ภูเขาโดดเด่น

วันที่ 22 กพ. พ.ศ.2548

อันคนดี
คนย่อมเห็น
เหมือนภูเขา
ไม่ว่าใคร
ทำประโยชน์
ประจักษ์ซึ้ง
สูงเด่น
รู้เห็น
ไว้โดดเด่น
ถึงไหนไหน
เห็นได้ไกล
เป็นชื่นชมฯ