ศิลาจารึก

วันที่ 13 กค. พ.ศ.2548

 

      

 

          มีความรู้                 กลัวหมด                รีบจดไว้เมื่อนานไป                    

       ประจักษ์                       เป็นหลักฐาน                                              

คราเลอะเลือน                      ลืมไป                     ได้สอบทาน

เหมือนกับจาร                      บนแท่น                 แผ่นศิลาฯ