ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นทางดับทุกข์ทั้งหลาย

วันที่ 20 กค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ ธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี

 

พุทธพจน์เตือนใจ
 
"วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ     โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ
ความหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นทางดับทุกข์ทั้งหลาย" 

     จิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประกอบด้วยความรักและความเมตตา เป็นทางมาแห่งสันติภาพอันไพบูลย์ เป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  พลังมวลแห่งความบริสุทธิ์จะช่วยเปลี่ยนแปลงกระแสโลกที่กำลังร้อนแรงด้วยไฟ กิเลส มาเป็นกระแสแห่งความดีที่รุกเงียบไปในบรรยากาศ มวลมนุษยชาติจะปรองดองกัน  จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยถือว่าพวกเราทุกคนคือเครือญาติเดียวกัน ที่ต้องเดินทางไกลในวัฏสังสารไปสู่นิพพาน

 

     "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"