มหาภิเนษกรมณ์

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2547

 

 

.....มหาภิเนษกรมณ์ แปลว่า การเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่


.....มหาภิเนษกรมณ์ หมายถึงการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้า ที่เรียกการเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ้าเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงออกบวช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโมกขธรรมคือความหลุดพ้นจากความทุกข์ ด้วยทรงเห็นว่า โมกขธรรมนี้จะเป็นเครื่องปลดเปลื้องทุกข์ให้แก่พระองค์และแก่ชาวโลกทั้งปวงได้ จึงกล่าวว่าการออกบวชของพระองค์เป็นไปเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่คือโมกขธรรม

.....มหาภิเนษกรมณ์ ใช้เรียกเฉพาะการบวชของพระพุทธเจ้าเท่านั้น การบวชของพระสาวกใช้ว่า “ออกบวช” เฉยๆ

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร