โกศ โกษ โกส

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2547

 

 

.....โกศ แปลว่า กล่อง คลัง ฉาง ผอบ ฝัง โพรง หีบ ได้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นโพรงซึ่งสามารถเก็บของหรือสมบัติไว้ภายในได้ ใช้ว่า โกษ โกส ก็มีแล้วแต่กรณี

.....โกศ ในคำวัดส่วนใหญ่ใช้ในความหมายว่าคลัง ตู้ หีบ เช่น ธรรมโกศ หมายถึงคลังธรรม ตู้ธรรม

.....โกศ ในภาษาไทยหมายถึงที่ใส่ศพนั่งเป็นรูปกลมทรงกระบอก ฝาครอบมียอด หรือที่ใส่อัฐขนาดต่างๆ ฝาครอบมียอดเช่นกัน


 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร