อานิสงส์การกล่าววาจาสุภาษิต

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2560

วาทศาสตร์ในพระไตรปิฎก
" อานิสงส์การกล่าววาจาสุภาษิต "

 

    อานิสงส์การกล่าววาจาสุภาษิตนั้นมีหลายประการกล่าว คือ หากสร้างบารมีเพื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะทำให้ได้ลักษณะมหาบุรุษดังนี้ คือ มีพระทนต์(ฟัน) 40 องค์(ซี่) มีพระทนต์ไม่ห่าง มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหมและนกการะเวก เป็นต้น หากสร้างบารมีเพื่อเป็นพระสาวกสาวิกา ก็จะได้อานิสงส์ลดหย่อนลงมาตามกำลังบุญ นอกจากนี้การกล่าววาจาสุภาษิตยังเป็นเหตุให้ปิดประตูอบายภูมิ ทำให้ได้เกิดในตระกูลสูง มีกลิ่นปากหอม มีเสียงไพเราะ เป็นที่รักของมหาชน เป็นต้น ในที่นี้จะยกตัวอย่างการกล่าววาจาสุภาษิตที่เป็นเหตุให้ได้ลักษณะมหาบุรุษ และอานิสงส์แห่งวาจาสุภาษิตของบัณฑิตในกาลก่อนดังนี้

1. ลักษณะมหาบุรุษอันเกิดจากการกล่าววาจาสุภาษิต

ลำดับ การกล่าววาจาสุภาษิต ลักษณะมหาบุรุษ
1. ละการพูดเท็จ เว้นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่คำจริง
ดำรงคำสัตย์ มีถ้อยคำาเป็นหลักฐาน ควรเชื่อถือ
ไม่พูดลวงโลก
1. มีโลมา (ขน) ขุมละเส้น
2. มีอุณาโลมในระหว่างคิ้วมีสีขาวอ่อนเหมือนปุยฝ้าย
2. ละคำหยาบ เว้นขาดจากคำาหยาบ กล่าวแต่คำที่
ไม่มีโทษ เพราะหู ชวนให้รัก จับใจ ชนส่วนมากรักใคร่ชอบใจ
1. มีพระชิวหา (ลิ้น) ใหญ่
2. มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม เมื่อตรัสมีกระแสดุจเสียงนกการเวก
3. กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถ ประกอบด้วยธรรมแนะนำาประชาชนเป็นอันมาก เป็นผู้นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลาย
เป็นผู้บูชาธรรมเป็นปรกติ
1. มีพระบาทดุจสังข์คว่ำ
2. มีพระโลมาล้วนมีปลายช้อยขึ้นข้างบนทุก ๆ เส้น
4. เว้นขาดจากคำส่อเสียด สมานคนที่แตกร้าวกันแล้วบ้าง ส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันแล้วบ้างยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกัน กล่าวแต่คำที่ทำคนให้พร้อมเพรียงกัน 1. มีพระทนต์ 40 องค์
2. มีพระทนต์ไม่ห่าง
5. เว้นขาดจากคำาเพ้อเจ้อ พูดถูกกาล พูดแต่คำที่เป็นจริง พูดอิงอรรถ อิงธรรม อิงวินัยพูดแต่คำมีหลักฐาน มีที่อ้าง มีที่กำหนดมีประโยชน์ พูดโดยกาลอันควร 1. มีพระหนุ (คาง)ดุจคางราชสีห์
6. เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ แล้วซักถามอรรถ เช่น ถามว่า กุศล และอกุศลเป็นอย่างไร กรรมที่มีโทษเป็นอย่างไร กรรมที่ไม่มีโทษเป็นอย่างไร ฯลฯ 1. มีพระฉวี (ผิว) สุขุมละเอียด
2. ธุลีละอองไม่ติดพระวรกาย

 

2. อานิสงส์แห่งวาจาสุภาษิตของบัณฑิตในกาลก่อน

ลำดับ ชื่อ กรรมในอดีตชาติ อานิสงส์
1. พระภูตเถระ เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเสนะ ได้กล่าวสรรเสริญพระสิทธัตถพุทธเจ้า 4 คาถา 1. ไม่รู้จักทุคติตลอด 94 กัป
2. ได้เสวยสมบัติมิใช่น้อยในสุคติทั้งหลาย
3. เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 4 ครั้ง
4. บรรลุมรรคผลนิพพาน
2. พระลกุณฏกภัททิยเถระ เกิดเป็นนกดุเหว่าขาว ได้ร้องเสียงอันไพเราะบูชาพระผุสสพุทธเจ้า 1. ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิต
2. เป็นเลิศด้านเสียงไพเราะ
3. บรรลุมรรคผลนิพพาน
3. พระสุคนธเถระ ออกบวชในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจ้าได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณอยู่เป็นนิตย์ 1. มีกลิ่นปากและกลิ่นกายหอม
2. เป็นผู้น่ารัก น่าชื่นชม
3. มีปฏิภาณอันวิจิตร
4. ไม่ถูกดูหมิ่น
5. ไม่รู้จักทุคติตลอด 1 พุทธันดร
6. บรรลุมรรคผลนิพพาน
4. พระญาณถวิกเถระ บวชเป็นดาบส ได้สรรเสริญพระญาณของพระสุเมธพุทธเจ้า 6 คาถา 1. รื่นรมณ์ในเทวโลก 77 ครั้ง
2. เป็นจอมเทวดา 1,000 ครั้ง
3. เป็นพระเจ้าจักรพรรดิกว่า
100 ครั้ง
4. เป็นพระเจ้าประเทศราช
อันไพบูลย์นับครั้งไม่ถ้วน
5. มีความดำาริแห่งใจไม่บกพร่อง
6. มีปัญญากล้า
7. ไมบกพร่องในทรัพย์อีกเลย
8. ไม่รู้จักทุคติตลอด 30,000
กัป
9. บรรลุอรหัตผลตั้งแต่ 7 ขวบ
5. เด็กคนหนึ่ง มารดาห้ามว่า อย่าไปเที่ยวในป่าเขาไม่เชื่อฟัง มารดาจึงด่าว่า ขอให้แม่กระบือจงไล่ขวิดมึง เมื่อเด็กนั้นเข้าป่าไปก็ได้เจอกระบือเช่นนั้นจริงแต่รอดมาได้ด้วยสัจจวาจา เด็กคนนั้นได้ทำาสัจจกิริยาว่าสิ่งที่มารดาพูดด้วยปาก จงอย่ามี สิ่งที่มารดาคิดด้วยใจจงมีเถิด แม่กระบือจึงหยุดชะงักอยู่ ณ ที่นั้นนั่นเอง เหมือนถูกผูกไว้

 

   จะเห็นว่าการกล่าววาจาสุภาษิตนั้นมีอานิสงส์มาก บางท่านกล่าวคำสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียง 4 คาถาเท่านั้นยังส่งผลให้ปิดนรกได้หลายกัป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และบรรลุมรรคผลนิพพานได้ นักศึกษาจึงควรฝึกกล่าววาจาสุภาษิตให้เป็นนิสัยแล้วจะได้อานิสงส์ดังกล่าวนี้เช่นกัน

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ GB 406 สรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎก
กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนา