ธรรมกายในหนังสือปฐมสมโพธิกถา

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2560

ธรรมกายในหนังสือปฐมสมโพธิกถา1

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , ธรรมกายในหนังสือปฐมสมโพธิกถา , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , ปฐมสมโพธิกถา

         จากหนังสือ "ปฐมสมโพธิกถา" พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส  มีอยู่ตอนหนึ่งชื่อว่า "มารพันธปริวรรต ปริจเฉจที่ 28" ใจความสำคัญคือเมื่อพุทธศักราช 218 มีพระมหาเถระองค์หนึ่งชื่อพระอุปคุตต์ ได้ทรงทรมานพระยาวัสวดีมารจนสิ้นพยศกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิ หลังจากนั้น พระอุปคุตต์มหาเถระประ งค์จะได้เห็นพระรูปกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอร้องให้พระยาวัสวดีมารซึ่งเคยได้เห็นมาก่อน เนรมิตพระรูปกายแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระอัครสาวกให้ดู ซึ่งใจความตอนนี้คือ

       "อนึ่งท่านจงได้อนุเคราะห์แก่อาตมาด้วยสมเด็จพระศาสดาบังเกิดในโลกเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพานเสียแล้ว เราได้เห็นแต่พระธรรมกายสบมิได้เห็นซึ่งพระ รีรกาย ท่านจงสงเคราะห์นฤมิตพระรูปกายแห่งพระศาสดาจารย์ พร้อมด้วยอาการทั้งปวงสำแดงแก่เราให้เห็นประจักษ์ กับทั้งพระอัครสาวกทั้งคู่ให้ปรากฏ ด้วยฤทธิ์แห่งท่านกาลบัดนี้..."

        ข้อสังเกตคือ ใจความตอนนี้กล่าวอย่างชัดแจ้งว่า พระอุปคุตต์เห็นพระธรรมกายนั่นคือ พระธรรมกายนั้นสามารถเห็นได้อันเป็นข้อความหนึ่งในคัมภีร์ที่เป็นเครื่องยืนยันความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำและเหล่าศิษย์ ว่าไม่ได้ผิดเพี้ยนแต่อย่างใดใช่หรือไม่ อันเป็นเรื่องที่ควรศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

 


1 ปฐมสมโพธิกา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส.
(หน้า 262-267)  บริษัท วิคเตอรีเพาเวอร์พอยท์ จำกัด กรุงเทพ ฯ, 2530

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 003 พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree