ชีวิตหลังความตาย

วันที่ 18 กค. พ.ศ.2560

ชีวิตหลังความตาย,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

         ชีวิตหลังความตาย

   ๕๐. ชีวิตหลังความตาย

       ถาม
       หลวงพ่อครับ  พวกผมที่กำลังอยู่ในวัยหนุ่ม วันหนึ่งๆคิดอยากจะทำอะไรตั้งหลายอย่าง  ที่ทำไปแล้วจำได้แม่น ถ้าปุบปับหลับตายไปตอนนี้ โดยไม่ผ่านความเจ็บปวด และความตกใจกลัว  ความคิดความจำของผมจะสูญไปพร้อมกับชีวิตที่ดับสูญไหมครับ

      ตอบ
     ๑.สิ่งที่ชาวพุทธจะต้องรู้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตาย คือ "ตายแลัวไม่สูญ"ตายแล้วยังมีส่วนหนึ่งของชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของมนุษย์ เป็นชีวิตหลังความตายที่ยังมีต่อไปอีก ภาษาพระท่านเรียกว่า
"วิญญาณธาตุ"
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ชัด ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเอาเองไปค้นหาอ่านได้ในพระไตรปิฎก  พระองค์ตรัสเอาไว้ชัดเลยว่า มนุษย์ตายแล้วไม่สูญ  ตายแล้วเกิดทั้งนั้น  แต่บางพวกไปเกิดในนรกเป็นสัตว์นรก  บางพวกไปเกิดในสวรรค์เป็นเทวดานางฟ้าเป็นพรหมก็มีบางพวกเกิดในพระนิพพาน

     ๒.พวกเราเป็นพวกที่ยังไม่หมดกิเลส  ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในนรกบ้าง สวรรค์บ้าง อยู่บนพื้นมนุษย์บ้าง วนเวียนอยู่อย่างนี้ สำหรับชีวิตแต่ละชีวิตอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วน

     ๓. พวกที่หมดกิเลสแล้วท่านมีที่ไปเกิดที่เดียว คือ พระนิพพานไม่ไปทั้งนรก ไม่ไปทั้งสวรรค์ ไปแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ พระองค์หมดกิเลสแล้ว เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ไม่ย้อนกลับมาเกิดอีก พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอานนท์ พระโกณฑัญญะก็เช่นเดียวกัน ท่านหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ ที่เรียกง่ายๆ ว่าตายแล้วท่านก็เข้านิพพาน ไม่ย้อนกลับมาเกิดอีก

      พวกที่กิเลสยังไม่หมด  ยังโลภ  ยังโกรธ  ยังหลงอยู่ ถ้าไปทำความชั่วไว้มาก บาปก็ถ่วงลงนรก แต่ว่าถ้าทำความดี ทำบุญไว้มาก มีบาปเพียงเล็กน้อย มีบุญกำลังมากกว่า ก็ดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ พวกที่ไปนรกหลังทุกข์ทนหม่นไหม้ ชดใชเวรกรรมอยู่นานมากจนหมดเวรหมดบาปหนักๆ แล้วย้อนกลับมาเกิดเป็นคนอีก แต่ว่าถ้าเป็นคนแล้วยังความชั่วอีก  บาปก็ดึงลงนรกไปอีกรอบ พวกที่ไปสวรรค์ไปเสวยสุขจากผลของบุญ อยู่ระยะหนึ่ง  จะนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังบุญที่ทำไว้ถ้าทำไว้มากก็ได้กินบุญอยู่บนสวรรค์นานพอหมดกำลังบุญส่วนหลังแล้ว บุญส่วนหนึ่งที่ยังเหลืออยู่  ก็จะส่งเขากลับมาเกิดเป็นคนอีก  มาอยู่บนพื้นมนุษย์ที่เดียวกับพวกที่หมดบาปแล้วขึ้นมาจากนรกนั่นแหละ พวกมาจากสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาทำความดีมาสร้างบุญต่อตายแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์อีก แต่ถ้าเผลอทำความชั่วจนบาปมากกว่าบุญก็มีสิทธิ์ตกนรกได้เหมือนกัน พวกที่มาจากนรกถ้าเขาได้พบกัลยาณมิตร ได้บุญเก่าชาติก่อนๆ ชาติใดชาติหนึ่งมาชักนำให้ทำความดี จนบุญมากเข้าๆถึงระดับหนึ่ง เขาก็มีสิทธิ์ไปสวรรค์ได้เหมือนกัน

   ทุกคนที่ยังไม่หมดกิเลสจะเวียนว่ายตายเกิดท่องนรกเที่ยวสวรรค์กันอยู่อย่างนี้โดยใช้พื้นมนุษย์เป็นเวทีกลาง

 

 

 

จากหนังสือ  ไขข้อข้องใจ