มิจฉาวณิชชา อาชีพต้องห้าม

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2560

มิจฉาวณิชชา อาชีพต้องห้าม

พุทธธรรมทีปนี 1 , Dhamma , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , มิจฉาวณิชชา อาชีพต้องห้าม , มิจฉาวณิชชา

      มิจฉาวณิชชา คือ การค้าขายที่ไม่ชอบธรรม 5 ประการ ได้แก่

1. ค้าขายเครื่องประหาร ได้แก่ ปน หอก ดาบ ลูกระเบิด เป็นต้น

2. ค้าขายมนุษย์ ได้แก่ การค้ามนุษย์เพื่อเป็นทา หรือขายตัว เป็นต้น

3. ค้าขายสัตว์เป็นสำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ ปลา เป็นต้น

4. ค้าขายน้ำเมา ได้แก่สุราเมรัย ไวน์ สิ่งเสพติดทุกชนิด

5. ค้าขายยาพิษ สำหรับฆ่ามนุษย์ และสัตว์ทั้งปวง
 

 Total Execution Time: 0.00099103450775146 Mins