ครอบครัวไม่ปรองดอง

วันที่ 20 ธค. พ.ศ.2560

ครอบครัวไม่ปรองดอง
          สมาชิกในครอบครัวมีกรรมร่วมกันมาอย่างไร จึงไม่ค่อยปรองดองกัน
คุณครูไม่ ใหญ่
          ที่สมาชิกในครอบครัวไม่ค่อยจะปรองดองกัน ก็เพราะการทำทานโดยไม่เคารพ*กอปรกับการเลี้ยงดูในปัจจุบันด้วย ทำให้มีศรัทธา ศีล และทิฏฐิไม่เสมอกัน
 


จากหนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ ๑๒

๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖