๗๗ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2561

การแก้ปัญหาที่ตัวเรา...
ก็คือการแก้ไขปัญหา
ของส่วนรวม
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓