ความไม่รู้ ก่อภัย ใหญ่หลวงนัก!

วันที่ 13 สค. พ.ศ.2562

ความไม่รู้ ก่อภัย ใหญ่หลวงนัก!
กำแพงกัก กั้นขวาง ทางมรรคผล
ทำลายล้าง ความดี ศักดิ์ศรีคน
นำพาตน มิตรสหาย สู่อบายเวร
“จงละชั่ว” กรรมบาป สาปชีวี
“จงทำดี” ศรีสวัสดิ์ ตัดทุกข์เข็ญ
“จงทำจิต ผ่องใส” ให้สุขเย็น
โอวาทเน้น แห่งพุทธะ ปฏิบัติเทอญ
๕ สิงหาฯ ๕๘

จากหนังสือ สารธรรมคำกวี3

 Total Execution Time: 0.0068418661753337 Mins