วิธีปกป้องโลกและทำให้โลกเจริญขึ้น

วันที่ 13 ธค. พ.ศ.2562

ความเสื่อมของจักรวาล

วิธีปกป้องโลกและทำให้โลกเจริญขึ้น
                                         เมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุขัย 10 ปี จะเกิดช่วงเวลาที่เรียกว่าสัตถันตรกัป ขึ้นโดยจะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน ซึ่งใน 7 วันนี้ มนุษย์จะสำคัญกัน และกันว่าเป็นเนื้อ 1 ต่างถืออาวุธตามบรรดา มีทั้งก้อนอิฐ ท่อนไม้ ของมีคม เข้าทำร้ายกันและกันอย่างกว้างขวาง เกิดการล้มตายของประชากรโลก


                                         ทั่วทุกหัวระแหง มนุษยชาติล้มตายเป็นอันมาก แต่จะมีมนุษย์บางกลุ่มที่หลบซ่อนจากการฆ่าครั้งใหญ่นั้นเมื่อรอดชีวิตแล้ว ต่างก็ร้องไห้เห็นอกเห็นใจกัน และได้คิดว่าความเสื่อมความพินาศที่เกิดขึ้น เป็นเพราะต่างก็กระทำในสิ่งที่เป็นอกุศล จึงชวนกันกระทำในสิ่งที่เป็นกุศล


                                         เมื่อมนุษย์ต่างก็กระทำในสิ่งที่เป็นกุศล ความเจริญก็เกิดขึ้น อายุขัยมนุษย์ยาวขึ้น มนุษย์ยุคถัดจากนั้น บำเพ็ญกุศลธรรมมากขึ้นไป อายุขัยก็มากขึ้น ตามลำดับสิ่งแวดล้อมดีขึ้น โลกเจริญขึ้น จนกระทั่งมนุษย์มีอายุยืนถึงอสงไขยปี โดยที่กุศลธรรมที่มนุษย์พากันประพฤติปฏิบัตินี้เรียกว่า กุศลกรรมบถ คือทางแห่งกุศลกรรม อันเป็นความดี และเป็นทางนำไปสู่สุคติ ซึ่งมีด้วยกัน 10 ประการ โดยจัดแบ่งการกระทำออกเป็น 3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ดังนี


การกระทำทางกาย เรียกว่า กายกรรม มี 3 ประการ ประกอบด้วย


                 1. เว้นจากการปลงชีวิต และเบียดเบียนทั้งมนุษย์และสัตว์


                 2. เว้นจากการถือเอาสิ่งของ โดยที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย


                 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ไม่ล่วงละเมิดประเวณีทางเพศ


การกระทำทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม มี 4 ประการ ประกอบด้วย

  
                 1. เว้นจากการกล่าววาจาเท็จ


                 2. เว้นจากการกล่าววาจาส่อเสียด


                 3. เว้นจากการกล่าววาจาหยาบคาย


                 4. เว้นจากการกล่าววาจาเพ้อเจ้อ


การกระทำทางความคิด เรียกว่า มโนกรรม มี 3 ประการ ประกอบด้วย


                  1. อนภิชฌา ไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น


                  2. อพยาบาท ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น


                  3. สัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม


  สัมมาทิฏฐิ คือความเห็นที่ตรงข้ามกับความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีทั้งสิ้น 10 ประการ ได้แก่มีความเข้าใจถูกในสิ่งต่อไปนี้ คือ


                   1. ทานที่ให้แล้วมีผล

 

                   2. ยัญที่บูชาแล้วมีผล
 

                   3. การเซ่น รวงมีผล


                   4. ผลของกรรมดีกรรมชั่วมีผล


                   5. โลกนี้มี


                   6. โลกหน้ามี


                   7. มารดามี


                   8. บิดามี


                   9. สัตว์ที่เกิดแบบโอปปาติกะมี


                   10. ในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ จนสามารถเห็นแจ้งด้วยความรู้ยิ่ง แล้ว
ประกาศโลกนี้โลกหน้า


                                    เพราะเหตุที่มนุษย์ประพฤติกรรมอันเป็นกุศล จึงทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นตามลำดับ โลกเจริญและสงบสุขขึ้น มนุษย์มีอายุขัยยาวนานขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมนุษย์มีสัมมาทิฏฐิ ทำให้มนุษย์เข้าใจในความเป็นจริงของโลกและชีวิต จึงกระทำกุศลกรรมยิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับ

 

จากหนังสือ DOU
           วิชา GL 101 จักรวาลวิทยา
                                 กลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.07745308081309 Mins