หมวดห้องปฏิบัติธรรม

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2565

หมวดห้องปฏิบัติธรรม

การใช้ห้องปฏิบัติธรรม

การใช้ห้องปฏิบัติธรรม
       มีข้อปฏิบัติดังนี้
       ๑. จัดเตรียมอาสนะ นํ้าดื่ม และนาฬิกาสำหรับพระอาจารย์ให้พร้อมก่อนเสมอ
       ๒. ทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย และวางรองเท้าในที่ที่จัดไว้ให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้อง
       ๓. ล้างเท้าหรีอเช็ดเท้าให้สะอาดก่อนเข้าห้องปฏิบัติธรรม
       ๔. เปิดปิดประตูเบา ๆ ควรระวังอย่าให้มีเสียงดังขณะเดินในห้อง และไม่เหยียบอาสนะที่ปูไว้ จากนั้นให้นั่งรอในที่ของตนให้พร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติธรรม ๕ นาที และวางของส่วนตัวให้เป็นระเบียบ
       ๕. ไม่ควรลุกเข้าออกห้องปฏิบัติธรรมบ่อย ๆ
       ๖. ไม่ควรทำกิจอย่างอื่นหรีออ่านหนังสีอฃณะปฏิบัติธรรม เพื่อแสดงความเคารพในธรรม
       ๗. เมื่อเลิกจากการปฏิบัติธรรมทุกครั้ง ให้เก็บอาสนะวางไว้ในที่ที่จัดเรียบร้อย และนำของส่วนตัวออกจากห้องให้หมด

การฟังธรรม
       เพื่อให้สามารถรองรับความรู้จากพระอาจารย์ได้เต็มที่ และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อการฟังธรรมและต่อพระอาจารย์ ควรปฏิบัติดังนี้
       ๑. เตรียมสมุดบันทึกธรรมะ และปากกาให้พร้อมทุกครัง
       ๒. เข้าถึงห้องก่อนเวลา และรักษาใจให้พร้อมที่จะรับความรู้
       ๓. ถ้ามีคำถาม ควรเตรียมคำถามและให้อ่านง่าย ไม่ถามแทรกขณะที่พระอาจารย์แสดงธรรม ควรถามเมื่อพระอาจารย์เปิดโอกาสให้ถาม
       ๔. นั่งพับเพียบขณะฟังธรรม ไม่เหยียดขา ไม่เท้าแขน
       ๕. ไม่ควรหลับตาในขณะฟังธรรม เพื่อป้องกันการเผลอสติหลับ ถ้าต้องการทำสมาธิ ควรจะใช้วิธีลืมตาฟังพร้อมกับตรึกธรรมะไปด้วย
       ๖. ไม่ทำเสียงดังรบกวน เช่น เล่นปากกา หักนิ้วมือ เพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้อื่นที่กำลังฟังธรรมอยู่
       ๗. ไม่คุยกันขณะฟังธรรม เพื่อให้ความเคารพในการฟังธรรม
       ๘. พยายามจดบันทึกในส่วนที่สำคัญทุกครั้ง เพราะจำดีกว่าจด ถ้าจำไม่หมดจดดีกว่าจำ

การสวดมนต์ ทำวัตร

การสวดมนต์ ทำวัตร
       ในสมัยพุทธกาล พระภิกษุได้เข้าเฝืาพระลัมมาลัมพุทธเจ้าทั้งเข้าและเย็นเพื่อรับฟังโอวาท ครั้นพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ก็ต้องพยายามให้โอวาทตนเอง โดยการทำวัตรสวดมนต์
       วัตร แปลว่า สิ่งที่ควรทำ
       ทำวัตร หมายถึง การสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ
       ถ้าจะสวดให้ได้ผล ต้องทำความรู้สึกเหมือนกับ เราได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระสัมมาส้มพุทธเจ้า ขณะที่สวดสรรเสริญพระคุณของพระองค์ใจก็ชุ่มชื่น เป็นบุญเป็นกุศล ความคิด คำพูด และการกระทำของเรา จะไม่รั่วไหลไปในทางที่ชั่ว มีแต่คิดดี พูดดี และทำดีตลอดไป
       การทำวัตร นึกถึงคุณความดีต่างๆ ของพระรัตนตรัยเป็นประจำ ทำให้ใจของเราน้อมไปถึงคุณความดี แล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธา เมื่อความเลื่อมใสศรัทธาเกิด ยํ้าแล้วยํ้าอีก ในที่สุดใจของเราจะมั่นในศวามดี ตั้งใจทำความดีตสอดไป
       การสวดมนต์ คือ การนำคำสอนของพระสัมมาส้มพุทธเจ้ามาสวดกันซึ่งล้วนถอดมาจากพระไตรปิฎก อันเป็นพระธรรมเทศนาของพระองค์ทั้งสิ้น

อานิสงส์ของการสวดมนต์ทำวัตร
       ๑. ทำให้จิตใจผ่องใส ตั้งมั่นเป็นสมาธิและชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาที่สวด
       ๒. ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะ
       ๓. เป็นการรักษาประเพณี ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจ
       ๔. เป็นการรักษา พระธรรมคำสั่งสอนให้มั่นคงสืบไป
       ๕. ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง

วิธีการสวดมนต์
       ควรสวดมนต์ให้เต็มเสียง และถูกอักขระวิธี โดยให้เสียงเสมอกันและพร้อมกัน ควรหลับตาสวดมนต์ พร้อมทั้งตรึกธรรมะไปด้วย ใจจะเป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้น แต่ถ้าง่วงนอนก็ให้ลืมตาสวดมนต์พร้อมทั้งตรึกธรมะไปด้วยไม่ควรสวดเร็วหรือช้าเกินไป ควรสังเกตพระอาจารย์ผู้นำสวดเป็นหลัก

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.018479633331299 Mins