การที่ธรรมทายาททุกคนได้ละความสุขสบายจาการอยู่อาศัย ในบ้านหลังใหญ่ๆ หรือห้องใหญ่ ๆ
...อ่านต่อ
การใช้ห้องปฏิบัติธรรม มีข้อปฏิบัติดังนี้ ๑. จัดเตรียมอาสนะ นํ้าดื่ม และนาฬิกาสำหรับพระอาจารย์
...อ่านต่อ
ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องนํ้า เพื่อป้องกันเศษดิน ดินทราย เลอะ เทอะห้องนํ้า
...อ่านต่อ
ทางโลก เขาได้ข้าวปลาอาหารแล้ว กินเพื่อความอร่อยก็มี กินเพื่อความบันเทิงก็มี กินเพื่อความสวย ความหล่อ
...อ่านต่อ
ผู้ที่สำรวมมือ สำรวมเท้า สำรวมวาจา สำรวมตน ยินดีในอารมณ์ภายใน มีจิตมั่นอยู่ผู้เดียว สันโดษ
...อ่านต่อ
เพื่อให้ธรรมทายาททุกท่านได้บุญมาก แต่ละท่านจึงสมควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เหมาะสม ๓ ประการ ดังต่อไปนี้
...อ่านต่อ
หัวใจสำคัญของการทำความสะอาดห้องน้ำ ๑. ทำความสะอาดจากบนลงล่างและด้านในออกด้านนอก
...อ่านต่อ
หัวใจสำคัญของการทำความสะอาดภาชนะ ๑. ทำความสะอาดจากด้านในออกด้านนอก
...อ่านต่อ
การซักผ้าและหัวใจสำคัญการซัก การตากผ้า ผ้าสบงจีวรที่ซักแล้ว ให้ตากโดยเอาตะเข็บออกด้านนอก
...อ่านต่อ
วัฒนธรรมชาวพุทธ คือ ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติกิจวัตร ประจำวัน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมของชาวพุทธ
...อ่านต่อ
โดยคำแปลแล้ว "ธรรมทายาท" คือ ผู้รับมรดกธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
แผนที่หรือเข็มทิศ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล